Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/284/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele jednorodzinnych nieruchomości zamieszkałych otrzymają w styczniu każdego roku, tzw. „Pakiety startowe”. Będą one zawierać worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji, w ilości zależnej od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, zgodnie ze złożoną deklaracją opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. 1- 4 osób zamieszkujących:

  a. worek w kolorze niebieskim z napisem „Papier” – 1 sztuka,
  b. worki w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – 5 sztuk,
  c. worek w kolorze zielonym z napisem „Szkło” – 1 sztuka,
  d. worki w kolorze brązowym z napisem „Bio” – 4 sztuki.
 2. 5 i więcej osób zamieszkujących:

  a. worek w kolorze niebieskim z napisem „Papier” – 2 sztuki,
  b. worki w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – 8 sztuk,
  c. worek w kolorze zielonym z napisem „Szkło” – 2 sztuki,
  d. worki w kolorze brązowym z napisem „Bio” – 5 sztuk.

Prowadzący odzysk odpadu o kodzie 020104 w latach 2016-2018

 1. KOLTEX RECYKLING S.C. MARCIN MITURA, URSZULA MITURA, ul. Kilińskiego 4, 36-100 Kolbuszowa
 2. „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
 3. REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o. (dawniej: Firma Usługowo-Handlowa „EKO-TOP” Sp. z o.o.), ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
 4. WIBO JZ Sp. z o.o. (PUHP  Jerzy Zając) Wola Mielecka 1A, 39-300 Mielec

Prowadzący zbieranie odpadu o kodzie 020104 w latach 2016-2018

 1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
 2. TRANSPRZĘT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabłotce 51, 38-500 Sanok
 3. „DEZAKO” Sp. z o.o., ul. Rzeszowska14, 39-200 Dębica

Nie złożenie deklaracji nie skutkuje uniknięciem opłaty. W stosunku do osób, które nie złożą deklaracji, wysokość opłaty zostanie określona zgodnie z obowiązującym prawem przez Burmistrza Miasta Przeworska w drodze decyzji, na podstawie stawki jak za odpady niesegregowane.

Rok 2012/2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

ROK 2020 – obowiązujące od 01.01.2021

ROK 2020 – obowiązujące od 01.02.2021

ROK 2022

 • Uchwała Nr XXVII/288/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska.
 • Uchwała Nr XXVII/289/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4942 z dnia 14 grudnia 2020 roku)
 • Uchwała Nr XXVIII/411/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 209 z dnia 15 stycznia 2021 r.)
 • Uchwała NR XXVIII/412/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 210 z dnia 15 stycznia 2021 r.)

ROK 2023 – do 30.06

 • Uchwała Nr XXVII/288/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska.
 • Uchwała Nr XXVII/289/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4942 z dnia 14 grudnia 2020 roku)
 • Uchwała Nr XXVIII/411/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 209 z dnia 15 stycznia 2021 r.)
 • Uchwała NR XXVIII/412/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 210 z dnia 15 stycznia 2021 r.)

ROK 2023 – od 1.07

 • Uchwała nr LVI/675/2023 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała nr LVI/676/2023 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa ustawa obowiązek segregowania odpadów komunalnych, wytwarzanych przez mieszkańców gmin. Segregowanie odpadów ma na celu nie tylko ochronę środowiska, ale również stwarza możliwość ponownego użycia wydawałoby się niepotrzebnych odpadów – śmieci, czyli poddanie ich tzw. recyklingowi. Odpadami komunalnymi (potocznie zwanymi  śmieciami) nazywamy odpady powstające w gospodarstwach domowych. Selektywnemu zbieraniu odpadów podlegają

 1. Papier i tektura
 2. Tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe)
 3. Metale
 4. Szkło bezbarwne i kolorowe
 5. Odpady wielkogabarytowe
 6. Odpady ulegające biodegradacji
 7. Odpady budowlane i rozbiórkowe
 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 9. Odpady niebezpieczne m. in.: leki, chemikalia, farby, kleje rozpuszczalniki zużyte baterie i akumulatory
 10. Zużyte opony
 11. Odzież i tekstylia


Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Przeworska Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska, do segregowania odpadów komunalnych służą:

 • w zabudowie jednorodzinnej – kolorowe worki, które nieodpłatnie będą rozdawane według potrzeb,
 • w zabudowie wielorodzinnej – kolorowe pojemniki, które podstawione przez gminę i ustawione w tzw. „gniazdach” w porozumieniu z zarządcami usytuowane będą prawie przy każdym bloku.

Co się dzieje z odpadami po segregowaniu?

Trafiają one do sortowni, gdzie są segregowane w procesach mechanicznych i ręcznych.

 • Kartony przewiezione zostaną do recyklingu. Zużyty papier (makulatura) zostanie przetworzony na nowy.
 • Folia aluminiowa i polietylen podlegać będą dalszemu przetwarzaniu – w połączeniu z innymi plastikami wykorzystane zostaną do produkcji m. in. mebli ogrodowych, pojemników na odpady, kwietników dekoracyjnych czy uchwytów do narzędzi domowych.
 • Metale po przetopieniu posłużą do produkcji nowych wyrobów.
 • Szklane butelki i inne szklane odpady trafiają do hut szkła, gdzie po umyciu są przetopione. Następnie z otrzymanego szkła produkuje się nowe opakowania szklane.
 • Odpady zmieszane – czyli to czego nie możemy posegregować trafiają do zakładów termicznego przekształcania, gdzie w procesie utylizacji stają się źródłem energii cieplnej lub elektrycznej czyli cennym surowcem energetycznym. Pozostałości z tego procesu trafiają na składowisko.
 • Odpady wielkogabarytowe przekazane zostaną do specjalnych zakładów przetwarzania odpadów, gdzie poddane zostaną procesowi odzysku poprzez wyodrębnienie elementów drewnianych i metalowych. Następnie wysyłane są do zakładów utylizacji.
 • Część odpadów może trafić do przydomowych kompostowników (resztki żywności, rośliny doniczkowe i cięte kwiaty, fusy z kawy i herbaty, skorupki z jaj, obierki z warzyw i owoców), które potem mogą stać się pożytecznym nawozem.

Co się będzie działo z posegregowanymi odpadami?

Wszystkie odpady z żółtych, czy czerwonych worków i pojemników trafią do sortowni, gdzie większa ich część zostanie odzyskana, natomiast pozostałości z procesu sortowania trafią na składowiska odpadów komunalnych.
Opakowania szklane, butelki oraz słoiki trafiają bezpośrednio do zainteresowanych firm wykorzystujących je jako materiał w swojej produkcji, np. huty szkła.

Odpady zmieszane trafią do zakładów, w których będą najpierw sortowane w celu odzyskania wartościowych energetycznie składników, a następnie poddane kompostowaniu, by nie wydzielał się z nich metan. To czego nie da się odzyskać trafi na składowiska. W efekcie zaledwie 50% dotychczasowych odpadów trafi na składowiska – w przeciwieństwie do starego systemu, w którym było to 90 % odpadów.

Jak kompostować odpady?

Nowelizacja ustawy o utrzymania czystości i porządku dopuszcza prowadzenie przydomowego kompostownika, pod warunkiem że nie będzie on uciążliwy dla otoczenia

Prawidłowo przygotowany kompost jest przyjemny w dotyku, a zapachem przypomina ściółkę leśną. Uzyskanie odpowiedniego efektu ułatwi stosowanie dziesięciu podstawowych zasad kompostowania:kompostownik powinien być dostosowany wielkością do potrzeb gospodarstwa domowego,

 • pojemnik należy umieścić bezpośrednio na naturalnym podłożu, aby umożliwić dostęp do odpadów mikroorganizmom żyjącym w glebie i przyspieszającym naturalne procesy rozkładu materii. Taki pojemnik można zbudować z kamieni, cegieł, drewna lub wykorzystać plastikowe pojemniki z polietylenu o wysokiej gęstości, dzięki którym kompostownik jest mrozoodporny,
 • jeśli to możliwe, kompostownik powinien stać w zacienionej część ogrodu,
 • nie wszystkie odpady organiczne nadają się na kompost, trzeba je więc segregować,
 • im bardziej rozdrobnione odpady, tym szybciej ulegają rozkładowi,
 • ważne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności pryzmy kompostowej. Jeśli jest zbyt mokra i zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach, należy do niej dodać odpady wchłaniające wodę, np. tekturowe wytłoczki po jajkach albo papier gazetowy zgnieciony w kulki,
 • w celu przyspieszenia procesu rozkładu można przesypywać kolejne warstwy odpadów zwykłą ziemią ogrodową,
 • dodana do kompostownika szczepionka bakteryjna, dostępna w sklepach ogrodniczych, zabezpieczy kompost przed nieprzyjemnym zapachem i dodatkowo przyspieszy proces rozkładu,
 • raz na dwa tygodnie należy wymieszać zawartość kompostownika, żeby umożliwić dopływ powietrza do wszystkich warstw. Proces rozkładu z udziałem tlenu, w przeciwieństwie do beztlenowego gnicia, przebiega bez wydzielania nieprzyjemnego zapachu,
 • po dodaniu kolejnej porcji odpadów dobrze jest przykryć kompostownik (np. matą słomianą lub workiem z juty), aby nie tracił wilgoci i ciepła.

Czas oczekiwania na efekty to około 5-6 miesięcy. Jeśli kompostownik zostanie założony na wiosnę, to jesienią pierwsza porcja kompostu powinna być gotowa.

W gospodarce odpadami data 1 stycznia 2012 r. wyznaczyła początek ery „rewolucji śmieciowej” wprowadzonej przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 391). 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza zupełnie nowatorskie rozwiązania w naszym kraju, w tym także sposób ustalenia opłat za odpady komunalne – czyli zwykłe śmieci. Całkowicie zmienią się zasady odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowywania. Od 1 lipca 2013 roku to gmina stanie się odpowiedzialna za odbieranie odpadów zgromadzonych w pojemnikach przez właścicieli nieruchomości i ich transport na składowisko lub do zakładu odzysku. Po wdrożeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie będzie zawierał umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady – jak to było dotąd. Obowiązek ten spocznie na gminie, która będzie pobierała od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do składania Burmistrzowi Miasta Przeworska deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pieniądze z tych opłat będą przeznaczone na finansowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na terenie Miasta Przeworska opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej obliczana będzie jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Nowym systemem w naszym mieście zostaną objęte nie tylko nieruchomości zamieszkałe, ale również niezamieszkałe. W przeciwieństwie do nieruchomości zamieszkałych na nieruchomościach  niezamieszkałych opłata będzie liczona jako liczba pojemników oraz stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów. Stawki opłat zostaną określone uchwałą Rady Miasta Przeworska.

Stawka za odbiór odpadów komunalnych uwzględnia:
1)    liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę,
2)    ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów,
3)    koszty funkcjonowania systemu:
– odbieranie odpadów, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych,
– obsługa administracyjna,
– stworzenie i utrzymanie przez gminę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia itp.)

Przejęcie przez gminę właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi nie zwalnia jednak właścicieli nieruchomości z obowiązków zbierania czy gromadzenia a przede wszystkim segregowania odpadów. Bardzo ważnym elementem nowego systemu gospodarowania odpadami w naszym mieście będzie prawidłowa segregacja odpadów, ponieważ osoby zbierające odpady selektywnie będą uiszczały niższą opłatę. Zasady określające jakie rodzaje odpadów należy gromadzić selektywnie oraz to jakie odpady należy gromadzić w pojemnikach czy workach przy nieruchomości, a jakie oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów określone będą w Regulaminie utrzymania czystości i porządku uchwalonym przez Radę Miasta Przeworska.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli rewolucja śmieciowa, to nowe zarządzanie odpadami komunalnymi, w którym gminy odpowiadają za zbiórkę śmieci we współpracy z firmą wywożącą odpady.

Nowe rozwiązania to przede wszystkim:
– promocja czystości i odpowiedzialności gmin za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca,
– odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę bez konieczności samodzielnego zawierania umów,
– dla osób segregujących śmieci na plastik, szkło i papier – obowiązkowo niższe rachunki,
– koniec z dzikimi wysypiskami w lasach – podrzucanie śmieci będzie nieopłacalne,
– dołączenie do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz.pdf

W związku z wprowadzeniem na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. Us 2012, poz. 391 ze zm.) nowego systemu gospodarowania odpadami, Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przeworsku informuje, że od dnia 1 lipca 2013 r. nie będzie pobierała należności za wywóz odpadów komunalnych na podstawie obowiązujących dotychczas umów od właścicieli nieruchomości, na których ciąży obowiązek złożenia do wójta lub burmistrza miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli jednak ktoś chce wypowiedzieć dotychczasową umowę, powinien to zrobić ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Aby ułatwić Państwu składanie wypowiedzeń, zamieszczamy jego wzór: Wzór wypowiedzenia – pobierz.doc

UWAGA!

Z dniem 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorstw staje się Gmina Miejska Przeworsk. Właściciele nieruchomości powinni pamiętać by odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące umowy z firmami odbierającymi śmieci. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów jest 30 czerwca br. Począwszy od 1 lipca odpady komunalne odbierać będzie firma wyłoniona w przetargu przez Gminę Miejską Przeworsk.

Zgodnie ze stanowiskiem Przeworskiej Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w sprawie wypowiadania umów na odbiór odpadów komunalnych, dla właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy mają podpisane umowy z PGK sp. z o.o. nie zachodzi konieczność wypowiadania dotychczasowych umów. Umowy te rozwiązują się automatycznie. Właściciele i zarządcy nieruchomości, którzy korzystają z usług innych firm niż PGK SP. z o.o. powinni uzyskać informację o postępowaniu w sprawie ww. umów bezpośrednio u swojego dotychczasowego odbiorcy odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2020 r. każdy mieszkaniec ma obowiązek segregowania śmieci z podziałem na pięć frakcji, takich jak bioodpady, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz odpady zmieszane (art. 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta przeworska – Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 września 2019 r.).

Dla:

 • mieszkańców domów jednorodzinnych i wielorodzinnych w zabudowie zwartej
 • mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot
 • właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

Od 1 stycznia 2012 roku gmina jest zobowiązana prowadzić rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr prowadzi się w postaci bazy danych w postaci elektronicznej. Zasady prowadzenia rejestru określają:

 • art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 poz. 221 ze zm.)
 • art. 9b-9j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm.).

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musi uzyskać wpis do rejestru w gminie, z terenu której zamierza odbierać odpady komunalne. Wpis ten zastępuje dotychczasowe zezwolenia na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie naszej gminy.

Od dnia 1 stycznia 2013 roku wpis do rejestru uzyskali nowi przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Przeworska. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy mieli wydane decyzje na odbieranie odpadów komunalnych mogli prowadzić działalność na ich podstawie do końca 2012 roku. Po tym terminie byli zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru.

Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacji REGON – jeśli posiada,
 • określenie rodzaju odebranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru powinien być dołączony dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze nadając przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Obecnie wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Przeworska posiada 11 przedsiębiorstw – REJESTR DZIAŁALNOŚCI – pobierz.pdf

KARTA INFORMACYJNA – pobierz.pdf

wniosek – pobierz.doc

wniosek – pobierz.pdf

oświadczenie – pobierz.doc

oświadczenie -pobierz.pdf

zmiana wpisu – pobierz.doc

zmiana wpisu – pobierz.pdf

Czynne w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00.
Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych mogą:

 • uzyskać informacje związane z odbiorem odpadów komunalnych,
 • nieodpłatnie zaopatrzyć się Pakiet Startowy worków dla nowych mieszkańców,
 • odpłatnie zaopatrzyć się w worki służące do zbierania dodatkowych odpadów komunalnych zmieszanych,
 • odpłatnie zaopatrzyć się w worki służące do zbierania dodatkowych odpadów selektywnych,
 • odpłatnie zaopatrzyć się w worki służące do zbierania dodatkowych odpadów biodegradowalnych – odbiór pełnego worka w każdy wtorek z nieruchomości po telefonicznym zgłoszeniu do PGK Sp. z o.o.

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.,

 • Plac Adama Mickiewicza 8, tel.: 16 648 82 36, faks: 16 648 73 25.
 • Baza PGK Sp. z o.o.:  ul. Głęboka 5,. tel.: 16 648 79 33.

PSZOK czynny (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt):

 • w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00,
 • w soboty w godzinach od 7.00 do 15.00.

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., baza: ul. Głęboka 5, tel.: 16 648 79 33.

—————————————————————-

Regulamin w skrócie:

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy Przeworska mogą dostarczać samodzielnie, selektywnie zebrane odpady komunalne, przywiezione w workach lub luzem, bezpłatnie i w każdej ilości:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło bezbarwne, szkło kolorowe, szyby i lustra,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpadów stanowiących odpady komunalne (trawa, liście, kwiaty, chwasty, zwiędłe rośliny, pocięte na drobno lub rozdrobnione: gałęzie, kora, korzenie i pnie itp. Z zastrzeżeniem, że ich wielkość nie będzie przekraczała 50 cm, trociny, odpady kuchenne),
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowalne i rozbiórkowe (nie zawierające azbestu): gruz ceglany i ceramiczny, usunięte tynki, gips, płyty kartonowo – gipsowe, tapety, odpady instalacyjne, izolacyjne, styropian skrawki.
 • żarówki, świetlówki,
 • zużyte opony, za wyjątkiem pochodzących z działalności rolniczej i gospodarczej,
 • odpady z tekstyliów i odzież.
 • opakowania z drewna,
 • czysty styropian opakowaniowy,
 • odpady niebezpieczne: zużyte oleje, smary, rozpuszczalniki, farby, lakiery, środki ochrony roślin, smoła, papa, wełna mineralna, lepik i opakowania zawierające ich resztki, opakowania po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin.

Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi ewidencję:

 • rodzaju odebranych odpadów,
 • ilości przyjmowanych odpadów,
 • adresów nieruchomości, na których powstały odpady dostarczone do punktu.

UWAGA!

W PSZOK nie będą przyjmowane bioodpady od właścicieli nieruchomości deklarujących posiadanie kompostownika.

Obsługa PSZOK dokonując odbioru odpadów ma obowiązek sprawdzić, czy odpady oddawane są do punktu przez właściciela nieruchomości znajdującej się na terenie miasta Przeworska, bądź inna upoważniona osobę (w szczególności na podstawie dokumentu stwierdzającego jego zamieszkanie w Przeworsku lub kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). W przypadku, gdy Obsługa PSZOK stwierdzi, że odpady przywiezione do punktu są oddawane przez inne niż ww. osoby, może odmówić ich przyjęcie.

Na żądanie właściciela nieruchomości oddającego odpady komunalne do PSZOK, pracownik obsługi wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadów do punktu. Obsługa PSZOK na terenie punktu zapewnia utrzymanie czystości i porządku, a zebrane odpady powinny być gromadzone selektywnie w oznakowanych pojemnikach i kontenerach.

Punkt zbiórki przeterminowanych leków

Punkt zbiórki przeterminowanych leków

 • Apteka „Pod Gwiazdą”, ul.  Ignacego Krasickiego 2F,
 • Apteka s.c. „TARA”, ul. Kościuszki 2a,
 • Apteka LAFARMA, ul. Szpitalna 12,
 • Apteka Prywatna  „A-W-MED”, ul. Bernardyńska 1,
 • Apteka DR. MAX, ul. Rynek 20,
 • Apteka Przeworska, pl. Adama Mickiewicza 5,
 • Apteka Różana, ul. Lwowska 3,
 • Apteka Słoneczko, ul. Lwowska 6,
 • Apteka „Niezapominajka”, ul. Ignacego Krasickiego 2/1.

Punkty zbiórki zużytych baterii

 • Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Marii Konopnickiej 21a
 • Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Marii Konopnickiej 21
 • Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Wojska Polskiego 44
 • Przedszkole Sióstr Miłosierdzia, ul. Krakowska 1
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Marii Konopnickiej 5
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja, ul. Lwowska 11, ul. Misiągiewicza 10
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego, ul. Gorliczyńska 148
 • Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, parter, I piętro, II piętro
 • PGK sp.  z o.o., pl. Adama Mickiewicza 8, ul.  Głęboka  5

Opłata dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalona Uchwałą Nr LVI/675/2023 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od 1 lipca 2023 roku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość wynosi:

 • 1-5 osób w wysokości 38,00 zł od osoby,
 • 6 i powyżej w wysokości 36,00 zł od osoby.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka wynosi:

 • 1-5 osób w wysokości 76,00 zł od osoby,
 • 6 i powyżej w wysokości 72,00 zł od osoby.

Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Kwota zwolnienia zgodnie z Uchwałą Nr LVI/676/2023 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 5 zł od osoby (od 1 lipca 2023 r.)

Obowiązujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2020 r. należy wnosić bez wezwania do:

1) 15 lutego za styczeń z dołu i luty z góry,

2) 15 kwietnia za marzec z dołu i kwiecień z góry,

3) 15 czerwca za maj z dołu i czerwiec z góry,

4) 15 sierpnia za lipiec z dołu i sierpień z góry,

5) 15 października za wrzesień z dołu i październik z góry,

6) 15 grudnia za listopad z dołu i grudzień z góry.

Opłatę należy uiścić:

 • na konto: PKO Bank Polski – indywidualny numer konta podatnika,
 • lub do kasy Urzędu Miasta Przeworska: KASA – piętro I, pok. nr 115, w godz. 8.00 – 14.30, Urząd Miasta Przeworska ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk.

1. Z obszarów zabudowy jednorodzinnej i budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej:

 • zmieszane odpady komunalne – od 1 kwietnia do 31 października – raz w tygodniu, od 1 listopada do 31 marca – co dwa tygodnie,
 • zbierane selektywnie – papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło i odpady z opakowań wielomateriałowych – raz w miesiącu,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku,
 • odpady wielkogabarytowe i opony – raz w roku,
 • odpady ulegające biodegradacji – od 1 kwietnia do 31 października – co dwa tygodnie, od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu

2. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

 • zmieszane odpady komunalne – trzy razy w tygodniu, dodatkowo poza harmonogramem na zgłoszenie telefoniczne, nie częściej niż raz w miesiącu,
 • zbierane selektywnie – papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło i odpady z opakowań wielomateriałowych – każdorazowo po zapełnieniu pojemnika, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku,
 • odpady wielkogabarytowe  – raz w roku,
 • odpady ulegające biodegradacji – od 1 kwietnia do 31 października – raz w tygodniu, od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu.

Szkło bezbarwne lub kolorowe

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Papier i tektura

 • odbiór bezpośrednio z przed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Plastik i opakowania wielomateriałowe

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Metale

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Bioodpady

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odpady wielkogabarytowe

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Przeterminowane leki

 • pojemniki ustawione w aptekach na ternie miasta
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • punkty sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego – na zasadzie kupuje nowy i oddaję zużyty sprzęt

Chemikalia, świetlówki i inne źródła światła

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zużyte baterie i akumulatory

 • pojemniki w budynkach użyteczności publicznej
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odzież i tekstylia

 • pojemniki ustawione na terenie miasta
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odpady budowlane i rozbiórkowe

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zużyte opony

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji
 • lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zmieszane odpady komunalne

 • odbiór bezpośrednio sprzed posesji

Adresy i dane kontaktowe wykonawcy odbierającego odpady komunalne z Gminy Miejskiej Przeworsk – Konsorcjum Firm:

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

pl. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk
pgk-przeworsk@home.pl
tel. 16 648-82-36
fax 16 648 73 25

Zakład Oczyszczania Gospodarki Odpadami i Usług ul. Głęboka 5
tel. 16 648 79 33 – telefon czynny w godzinach 7:00 – 15:00

Odbiera odpady komunalne zmieszane i selektywne zebrane z terenów nieruchomości domów jednorodzinnych oraz nieruchomości niezamieszkałych.

FBSerwis KARPATIA Sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8

37-700 Przemyśl, ul. Bakończycka 7
tel./fax 16 675-15-41, 675-15-42
e-mail: przemysl@fbserwis.pl

Odbiera odpady komunalne zmieszane i selektywne zebrane z terenów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

rok 2024

 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z domów jednorodzinnych – pobierz.pdf
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – pobierz.pdf

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Przeworska niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, osiągnięte przez gminę miejską

Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w %

 2021 r.2022 r.2023 r.2024 r.2025 r.2026 r.2027 r.2028 r.2029 r.
Odpady komunalne ogółem202535455556575859
Poziom osiągnięty przez Gminę Miejską Przeworsk29,1025,79???????
Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych %
 2022 r.2023 r.2024 r.2025 r.2026 r.2027 r.2028 r.2029 r.2030 r.
Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych %303030303020
Poziom osiągnięty przez Gminę Miejską Przeworsk30,11????????
Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych wymagany jest od 2025 roku.

W sprawach związanych z odpadami należy kontaktować się z Referatem Ochrony Środowiska:

e-mail: odpady@przeworsk.um.gov.pl , n.kurylo@przeworsk.um.gov.pl , k.jarosz@przeworsk.um.gov.pl

tel. 16 648 78 44

 • wew. 137 – Anna Buczek– kierownik referatu
 • wew. 122 – Natalia Kuryło, Katarzyna Leja