Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka serwisu informacyjnego miasta Przeworska (dalej jako „Serwis”) określa zasady przetwarzania wszelkich danych o odwiedzających strony funkcjonujące pod domeną przeworsk.um.gov.pl (dalej „Użytkownikach”).
 2. Celem Polityki jest poinformowanie Użytkowników o aspektach:
  1. zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych Użytkownika w Serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych, tj.:
   1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016  Nr 119/1 (dalej „RODO”);
   2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. ochrony treści zamieszczonych w Serwisie prawem autorskim.
 1. Serwis posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych o Użytkowniku, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Dane o Użytkowniku mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w Urzędzie Miasta Przeworska jest Burmistrz Miasta Przeworska, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 10, 37-200 Przeworsk
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@przeworsk.um.gov.pl.
 3. Podstawą prawną, uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:
  1. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi informatyczne i pocztowe,
  2. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
  3. podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody.
 3. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;
   3. wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   5. dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją,
   2. dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Przeworska Pani/Pana danych osobowych;
  7. wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
  8. przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Pliki cookies i logi dostępowe

 1. Serwis w sposób automatyczny zbiera dane w oparciu o analizę logów dostępowych oraz dane zawarte w plikach tekstowych przechowywanych na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie wykazywanej przez niego aktywności w sieci Internet tzw. pliki cookies.
 2. Wykorzystywane pliki cookies, czy dane zapisane w logach dostępowych, nie służą do celowej identyfikacji użytkownika.
 3. Pliki cookies:
  1. są wykorzystywane w celach technicznych i bezpieczeństwa;
  2. pozwalają na parametryzację, np. zapamiętanie odwiedzin na stronie i preferencji użytkownika dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, rozmiar czcionki, układ, rozmieszczenie treści i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę ze stroną);
  3. dostarczają informacji statystycznych o ruchu użytkowników, ich aktywności oraz sposobie wykorzystania Serwisu;
  4. pozwalają na gromadzenie takich danych, jak np. adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki;
  5. nie są szkodliwe dla komputerów, czy smartfonów Użytkowników – nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Serwis korzysta z mechanizmu do tworzenia statystyk w oparciu o Google Analytics.
 6. Serwis korzysta z Google Search Console, które pomaga zrozumieć jak Serwis jest postrzegany przez Użytkowników, monitoruje zmiany na nim zachodzące oraz poprawia jego sprawność. Google Search Console pomaga w działaniach takich jak: pozycjonowanie strony w wyszukiwarce, monitorowanie ruchu na stronie, monitorowanie błędów w kodzie strony oraz monitorowanie jej ogólnego działania. Ponadto GSC optymalizuje serwis pod kątem pozycjonowania, pomaga planować strategię promowania fraz kluczowych, informuje o problemach związanych z serwerem oraz złośliwym oprogramowaniem oraz rejestruje problemy z czytelnością i dostępnością witryny.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści Serwisu są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania i dla  dozwolonego przepisami prawa autorskiego dozwolonego użytku osobistego.
 2. Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz miasta Przeworska  lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących z miastem Przeworskiem.
 3. Znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu prawnym miasta Przeworska, podlegają ochronie i każdorazowe wykorzystanie logotypów wymaga pozyskania stosownej zgody.

Uwagi końcowe

 1. W serwisie nie będą przetwarzane dane osobowe pochodzące od osób poniżej 16 roku życia, bez uzyskania zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli.
 2. Serwis zawiera odnośniki do zewnętrznych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności i przetwarzania danych obowiązujące na tych stronach. Niniejsza Polityka dotyczy tylko stron funkcjonujących w domenie przeworsk.um.gov.pl
 3. Niniejsza Polityka może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym może podlegać weryfikacji celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.