Struktura urzędu

inż. Wojciech Superson MBA, DPA
I piętro, pokój: 124
tel. 16 648-78-44 w. 101
zastepca@przeworsk.um.gov.pl

mgr Agnieszka Zakrzewska
I piętro, pokój: 102
tel. 16 648-78-44 w. 126
sekretarz@przeworsk.um.gov.pl

mgr Dorota Jarosz
I piętro, pokój: 119
tel. 16 648-78-44 w. 124
skarbnik@przeworsk.um.gov.pl

kierownik referatu mgr Mariola Drzystek
I piętro, pokój 118
tel. 16 648-78 44 w. 104
finanse@przeworsk.um.gov.pl


inspektor Renata Kuras
inspektor mgr Katarzyna Janusz
I piętro, pokój 117, 118
tel. 16 648-78-44 w. 115
fk@przeworsk.um.gov.pl
r.kuras@przeworsk.um.gov.pl
k.janusz@przeworsk.um.gov.pl


inspektor mgr inż. Alina Dryla
inspektor mgr Marta Usowska
I piętro, pokój 116
tel. 16 648-78-44 w. 114
a.dryla@przeworsk.um.gov.pl
m.usowska@przeworsk.um.gov.pl


referent Jolanta Dałomis
KASA
I piętro, pokój: 115
tel. 16 648-78-44 w. 136

I piętro, pokój: 111
tel. 16 648-78-44 w. 125
podatki@przeworsk.um.gov.pl


inspektor mgr Wiesława Kruk
podinspektor mgr Edyta Łuczyk

I piętro, pokój: 112
tel. 16 648-78-44 w. 112
kontrola@przeworsk.um.gov.pl
e.luczyk@przeworsk.um.gov.pl


inspektor mgr Renata Kapusta
podinspektor mgr Agnieszka Mac

I piętro, pokój: 113
tel. 16 648-78-44 w. 113
r.kapusta@przeworsk.um.gov.pl
a.mac@przeworsk.um.gov.pl


I piętro, pok. 101
tel. 16 648-78-44 w. 108
org@przeworsk.um.gov.pl


BIURO OBSŁUGI RADY

inspektor mgr Bogumiła Ptaszyńska
inspektor mgr Katarzyna Obłoza
Rynek 1, ratusz
tel. 16 648 78 44 w. 141
biuro_rady@przeworsk.um.gov.pl
k.obloza@przeworsk.um.gov.pl


SEKRETARIAT

inspektor mgr Marta Śliwa
I piętro, pok. 124
tel. 16 648-78-44 w. 101
sekretariat@przeworsk.um.gov.pl


KANCELARIA OGÓLNA

kancelista Adam Lotycz
pomoc administracyjna mgr Joanna Syk
goniec Stanisław Kowalski

 • przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie pracownikom pism wpływających do Urzędu
 • prowadzenie książki pocztowej pism wychodzących

parter
tel. 16 648-78-44 w. 118
info@przeworsk.um.gov.pl
a.lotycz@przeworsk.um.gov.pl
j.syk@przeworsk.um.gov.pl


inspektor mgr inż. Łukasz Czwakiel
pomoc administracyjna mgr Paweł Wołowiec

 • Obsługa informatyczna Urzędu Miasta oraz jednostek podległych
 • Administrowanie systemów informatycznych i zestawów komputerowych oraz nadzór nad ich bezawaryjną i prawidłową pracą
 • Koordynacja i administrowanie działania serwisów elektronicznych w Urzędzie Miasta
 • Koordynacja i dokonywanie archiwizacji danych oraz dbałość o ochronę danych w elektronicznych zasobach Urzędu Miasta
 • Wdrażanie nowych rozwiązań z dziedziny informatyki oraz sprzętu do działania w Urzędzie Miasta

II piętro, pokój: 216
tel. 16 648-78-44 w. 129
admin@przeworsk.um.gov.pl
p.wolowiec@przeworsk.um.gov.pl


kierowca Jarosław Wójcik
parter, pokój: 8
tel. 16 648-78-44 w. 130

Kierownik referatu mgr inż. Dariusz Krzan

 • Koordynowanie, kontrolowanie, przygotowywanie i rozliczanie umów dotyczących oświetlenia ulicznego i energii elektrycznej.
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w zakresie zadań prowadzonych przez Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej.

I piętro, pokój 122
tel. 16 648-76-00 w. 131
inwestycje@przeworsk.um.gov.pl

inspektor mgr Wojciech Kot

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych.
 • Prowadzenie prac związanych z prawidłowym oznakowaniem ulic.
 • Prowadzenie ewidencji przystanków.
 • Wykonywanie zadań związanych z parkowaniem pojazdów.
 • Przygotowanie dokumentacji do składania wniosków o dotację i wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i rządowych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań z tytułu wypadków na terenie Miasta Przeworska.

I piętro, pokój 122
tel. 16 648-76-00, w. 117
inwestycje@przeworsk.um.gov.pl

inspektor mgr inż. Adam Niemiec

 • obrót nieruchomościami
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości
 • podziały nieruchomości
 • zawieranie i przedłużanie umów dzierżawnych (handlowe, rolne, warzywne, pod garażami)

I piętro, pokój 120
tel. 16 648-78-44, w. 110
a.niemiec@przeworsk.um.gov.pl

inspektor mgr inż. Elżbieta Basiak
I piętro, pokój 121
tel. 16 648-76-00, w. 103
e.basiak@przeworsk.um.gov.pl

kierownik referatu mgr Robert Dybaś

 • rejestracja aktów Stanu Cywilnego w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • dołączanie do aktów stanu cywilnego wzmianek dodatkowych oraz wynikająca na tej podstawie aktualizacja rejestru PESEL,
 • wpisywanie wyroków rozwodowych, separacji, postanowień sądowych /uznanie ojcostwa,ustalenie ojcostwa,przysposobienie/,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
 • przyjmowanie zapewnień przedślubnych od nupturientów,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa zgodnie z art. 4 ’ k.r.o,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 • transkrypcja, sprostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • załatwianie korespondencji konsularnej,

II piętro, pokój 221
tel. 16 648-78-44 w. 119, 16 648-88-53
usc@przeworsk.um.gov.pl


z-ca kierownika USC mgr Małgorzata Majkowska

 • zarządzanie księgami i rocznikami stanu cywilnego oraz rejestrem uznań,
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego w BUSC  w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • dołączanie do aktów stanu cywilnego wzmianek dodatkowych oraz wynikająca na tej podstawie aktualizacja rejestru PESEL,
 • wydawanie decyzji o zmianie  imienia i nazwiska,
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka,
 • przyjmowanie zapewnień przedślubnych od nupturientów,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa zgodnie z art. 4 ’ k.r.o,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 • transkrypcja, sprostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • nadzór nad archiwizacją ksiąg oraz obsługą kancelaryjną urzędu stanu cywilnego

II piętro, pokój 204
tel. 16 648-78-44 w. 121, 16 648-88-53
usc@przeworsk.um.gov.pl
m.majkowska@przeworsk.um.gov.pl

inspektor mgr Elżbieta Balawender

 • sporządzanie protokołów oraz projektów aktu stanu cywilnego,
 • wydawanie odpisów /skróconych, zupełnych, wielojęzycznych/ z aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń, dołączanie przypisków do aktu stanu cywilnego,
 • realizacja zleceń migracji aktu oraz usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL,
 • zarządzanie aktami zbiorowymi oraz zasobami archiwalnymi urzędu,
 • rejestracja i załatwianie korespondencji wpływającej i wypływającej z usc,
 • przyjmowanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i pomoc przy organizacji jubileuszów 50-lecia pożycia małżeńskiego , 100-lecia urodzin

II piętro, pokój 204
tel. 16 648-78-44 w. 121
usc@przeworsk.um.gov.pl
e.balawender@przeworsk.um.gov.pl


inspektor mgr Agnieszka Walaszek
podinspektor mgr Michalina Bilska

 • sporządzanie protokołów oraz projektów aktu stanu cywilnego,
 • wydawanie odpisów /skróconych, zupełnych, wielojęzycznych/ z aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń, dołączanie przypisków do aktu stanu cywilnego,
 • realizacja zleceń migracji aktu oraz usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL,
 • zarządzanie aktami zbiorowymi oraz zasobami archiwalnymi urzędu,
 • rejestracja i załatwianie korespondencji wpływającej i wypływającej z usc,
 • przyjmowanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i pomoc przy organizacji jubileuszów 50-lecia pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin

II piętro, pokój 203
tel. 16 648-78-44 w. 128
usc@przeworsk.um.gov.pl
a.walaszek@przeworsk.um.gov.pl


inspektor mgr Beata Bęben

 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności
 • czynności związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem dowodów osobistych
 • prowadzenie i aktualizacja Stałego Rejestru Wyborców
 • prowadzenie spraw Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • wynajem komunalnych lokali mieszkalnych
 • nadzór nad gospodarowaniem zasobami komunalnymi, mieszkaniowymi i użytkowymi
 • sprawy zameldowania i wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej

I piętro, pokój 110
16 648-78-44 w. 109
b.beben@przeworsk.um.gov.pl


inspektor mgr inż. Paweł Kisiel

 • organizacja przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i obronności na terenie miasta
 • sprawy p. poż.

I piętro, pokój 109
tel. 16 648-78-44 w. 127
p.kisiel@przeworsk.um.gov.pl


inspektor Marek Ryznar

 • zarządzenie kryzysowe
 • kwalifikacja wojskowa
 • imprezy masowe
 • imprezy artystyczno – rozrywkowe
 • zgromadzenia publiczne
 • świadczenia na rzecz obrony
 • oświadczenia majątkowe pracowników urzędu i jednostek podległych

I piętro, pokój 109
16 648-78-44 w. 127
m.ryznar@przeworsk.um.gov.pl

kierownik referatu mgr Marzena Ślęk

II piętro, pokój: 214
tel. 16 648-78-44 w. 123

inspektor mgr Bernadetta Ożóg
inspektor mgr Małgorzata Rozpierska-Najsarek

 • prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów (stypendia szkolne i zasiłki)
 • dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • dofinansowanie dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych
 • koordynacja spraw oświaty: współdziałanie z placówkami oświatowymi podległymi samorządowi miasta Przeworska oraz kuratorium oświaty
 • prowadzenie spraw związanych profilaktyką przeciwalkoholową

II piętro, pokój: 212 A
tel. 16 648-78-44 w. 123
edukacja@przeworsk.um.gov.pl
b.ozog@przeworsk.um.gov.pl


inspektor mgr Renata Frąckowiak

 • ewidencjonowanie działalności gospodarczej
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • wydawanie licencji na wykonywanie przewozów taksówkami osobowymi na terenie miasta

II piętro, pokój: 213
tel. 16 648-78-44 w. 135
dzialalnosc@przeworsk.um.gov.pl

kierownik referatu mgr Anna Buczek

 • nadzór nad działaniem gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • przyjmowanie i pomoc w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • prowadzenie ewidencji i analiza sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • obsługa programów komputerowych służących gromadzeniu i przetwarzaniu danych oraz usprawniających proces zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi
 • współpraca z organami kontroli, referatami urzędu miasta, a także jednostkami organizacyjnymi miasta, z firmami wywozowymi oraz innymi podmiotami w zakresie związanym z gospodarką odpadami komunalnymi
 • współpraca przy realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych związanych z systemem

II piętro, pokój nr 216
tel. 16 648 78 44, w. 137
a.buczek@przeworsk.um.gov.pl
odpady@przeworsk.um.gov.pl


inspektor mgr Joanna Klich
inspektor mgr Ewa Stępak

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska (postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć)
 • spory wodne (przywracanie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego)
 • nadzór nad cmentarzami komunalnymi w Przeworsku
 • naliczanie opłat i sporządzanie umów za nabycie prawa do działki cmentarnej
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową w mieście (nadzór, kontrole, sprawozdania)
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w mieście
 • koordynacja działań związanych z  gospodarką odpadami innymi niż komunalne – usuwanie azbestu

II piętro, pokój 218
tel. 16 648-78-44 w. 106
e.stepak@przeworsk.um.gov.pl
j.klich@przeworsk.um.gov.pl


inspektor mgr inż. Renata Chomik

 • prowadzenie spraw związanych z przyrodą w mieście
 • prowadzenie spraw związanych z rolnictwem
 • potwierdzenie własnoręczności podpisów i spisywanie zeznań świadków na okoliczność pracy w gospodarstwie rolnym
 • nadzór nad zielenią i utrzymaniem porządku na terenie miasta

II piętro, pokój 220
tel. 16 648-78-44 w. 111
przyroda@przeworsk.um.gov.pl


podinspektor Natalia Kuryło
pomoc administracyjna mgr Katarzyna Leja

II piętro, pokój 219
tel. 16 648-78-44 w. 122
n.kurylo@przeworsk.um.gov.pl
k.jarosz@przeworsk.um.gov.pl

kierownik referatu inż. Małgorzata Pałka

 • koordynacja i prowadzenie prac związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian
 • koordynacja i prowadzenie prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz jego zmian.
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji. m.in.o: warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz nowego inwestora

II piętro, pokój 212
tel. 16 648-78-44 w. 134
budownictwo@przeworsk.um.gov.pl


inspektor mgr inż. Izabela Przeszłowska

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • prowadzenie spraw związanych z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków oraz opracowywaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami.
 • realizacja zadań związanych z gminnym programem rewitalizacji.

II piętro, pokój 222
tel. 16 648-78-44 w. 133
budownictwo3@przeworsk.um.gov.pl


inspektor mgr inż. Sylwia Weselak

 • prowadzenie spraw zawiązanych z wydawaniem zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Przeworska oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska

II piętro, pokój 222
tel. 16 648-78-44 w. 133
budownictwo4@przeworsk.um.gov.pl


pomoc administracyjna Karolina Pszonak

II piętro, pokój 222
tel. 16 648-78-44 w. 133
budownictwo2@przeworsk.um.gov.pl

inspektor mgr Wiktor Janusz
inspektor mgr Wojciech Pieniążek
pomoc administracyjna Bartłomiej Paluch

 • promocja miasta Przeworska
 • opracowanie i wydawanie biuletynu „Wiadomości Samorządowe Przeworska”
 • współdziałanie z MOK i MOSiR przy organizacji imprez kulturalnych i rozgrywek sportowych
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja działań związanych z nowelizacją stron internetowych miasta
 • prowadzenie ewidencji i współpraca z uczniowskimi klubami sportowymi
 • prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Ratusz, Rynek 1
tel. 16 648 78 44, w. 120
promocja@przeworsk.um.gov.pl
w.janusz@przeworsk.um.gov.pl
w.pieniazek@przeworsk.um.gov.pl
b.paluch@przeworsk.um.gov.pl

kierownik referatu mgr Renata Pelc
inspektor mgr Renata Kuk
inspektor Wojciech Majcher

Ratusz, Rynek 1
tel. 16 648 78 44, w. 132
rrm@przeworsk.um.gov.pl
rrm2@przeworsk.um.gov.pl
oze@przeworsk.um.gov.pl

mgr Mirosław Stecko

 • obsługa prawna radnych, pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych

I piętro, pokój 103
tel. 16 648-78-44 w. 140
radca@przeworsk.um.gov.pl

komendant mgr Mariusz Curzytek

 • zapobieganie popełnianiu wykroczeń
 • ochrona porządku i spokoju publicznego
 • fizyczne zabezpieczenie, do czasu przybycia odpowiednich służb, miejsc popełnienia przestępstw czy wykroczeń
 • współdziałanie z właściwymi organami, służbami, instytucjami w zakresie przekazywania informacji o przestępstwach i wykroczeniach, osobach potrzebujących pomocy lekarskiej,  awariach, innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia, zdrowia lub mienia
 • doprowadzenie nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania
 • kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie miasta, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego

starszy inspektor mgr Kazimierz Kuźniar
starszy inspektor Paweł Niemiec
starszy inspektor Marek Telega
starszy inspektor Piotr Tworek
młodszy inspektor Michał Uberman
Wejście do siedziby Straży Miejskiej znajduje się od strony parkingu przy ul. Jagiellońskiej
tel. 16 648-78-44 w. 116
661 118 433
straz_um@przeworsk.um.gov.pl

kierownik mgr Daniel Stachowicz
d.stachowicz@przeworsk.um.gov.pl

pomoc administracyjna Agnieszka Mazurek
a.mazurek@przeworsk.um.gov.pl

kontroler Waldemar Wiśniowski
kontroler Bartłomiej Trojnar

kontroler Ireneusz Cisowski

16 648-78-44 w. 149

spp@przeworsk.um.gov.pl

inspektor mgr Edyta Tonia

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Miasta i dyrektorów jednostek organizacyjnych
 • awans zawodowy nauczycieli

II piętro, pokój 213a
tel. 16 648-78-44 w. 107
kadry@przeworsk.um.gov.pl