Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Przeworska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Przeworska.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-04.

Data aktualizacji: 2023-10-20.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • niektóre odnośniki nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
Wyłączenia:
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Przeworska i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów, nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Paweł Wołowiec.

Adres poczty elektronicznej: p.wolowiec@przeworsk.um.gov.pl

Nr telefonu: 16 648 78 44 wewnętrzny: 129.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek 1: Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Jagiellońskiej.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich/dziecięcych znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zainstalowana jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach pierwszym i drugim.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Budynek posiada dwa parkingi, jeden od strony ul. Marii Konopnickiej, drugi od ul. Jagiellońskiej. Na każdym z tych parkingów znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku są pętle indukcyjne oraz lupa do czytania dla osób słabowidzących.

Urząd Miasta Przeworska zapewnia usługę polegającą na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne zostały oznakowane tabliczkami  kontrastowymi z wydrukiem w alfabecie Brailleʾa.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Przeworska zamieszczono informacje o zakresie działalności urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz nagranie treści w polskim języku migowym.

Na każdym piętrze umieszczony został terminal wolnostojący z ekranem przedstawiającym rozkład pomieszczeń.

Budynek 2: Ratusz, Rynek 1

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Rynek, bez podjazdu dla wózków. Budynek nie posiada windy, natomiast pracownicy Referatu Promocji znajdującego się na parterze posiadają na swoim wyposażeniu tzw. Schodołaz, którym transportowane są na piętro osoby korzystające z wózków inwalidzkich.

Tuż przy budynku znajduje się parking ogólny, bez parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna oraz lupa do czytania dla osób słabowidzących.

Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne zostały oznakowane tabliczkami kontrastowymi z wydrukiem w alfabecie Brailleʾa.

W budynku umieszczony został terminal wolnostojący z ekranem przedstawiającym rozkład pomieszczeń.