OZE – Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku

Burmistrz Leszek Kisiel wkrótce podpisze umowę projektową na łączną kwotę ponad 12,8 mln złotych. Nasz projekt został oceniony pozytywnie na wszystkich etapach oceny i uzyskał bardzo wysoką liczbę punktów – 85,63 pkt. na 100 możliwych, co gwarantuje otrzymanie dotacji na realizację projektu. Projekt Gminy Miejskiej Przeworsk znalazł się na 7 pozycji spośród 69 złożonych wniosków przez ponad 150 gmin województwa. Do dofinansowania wybranych zostało tylko 14 projektów.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 409 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych, 418 szt. instalacji solarnych oraz 116 kotłów na biomasę (pellet) na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa, w tym na terenie Przeworska 134 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych, 208 szt. instalacji solarnych oraz 32 kotły na biomasę. Łącznie projektem zostanie objętych 691 gospodarstw domowych, w tym 303 gospodarstwa z terenu Miasta Przeworska.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 801 208,16 zł, w tym 4 960 355,33 zł dla Przeworska. Wartość dofinansowania z UE wynosi 9 999 756,15 zł, w tym dla Przeworska 3 871 833,30 zł.

Projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 15% oraz podatek VAT w pełnej wysokości zostanie pokryty ze środków własnych ostatecznych odbiorców – mieszkańców. Mieszkańcy pokryją także koszty ubezpieczenia instalacji oraz ewentualne koszty serwisu (jeśli takie wystąpią).

Projekt będzie realizowany do grudnia 2018 roku. Na rok 2017 przewidziano wybór wykonawców instalacji oraz inspektorów nadzoru, podpisanie umów z mieszkańcami oraz wpłatę przez mieszkańców I transzy wkładu własnego.

Wpłaty II transzy wkładu własnego będą uiszczane po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na wybór wykonawców instalacji i inspektora nadzoru. Dokonanie całkowitej wpłaty będzie warunkiem rozpoczęcia montażu instalacji na terenie nieruchomości. Roboty budowlane związane z montażem instalacji będą realizowane w 2018 roku. Niebawem opublikowane zostaną listy mieszkańców zakwalifikowanych do projektu oraz wzór umowy na udział w projekcie.

Wszelkie informacje dotyczące projektu publikowane będą na stronie internetowej Urzędu Miasta Przeworska: przeworsk.um.gov.pl w zakładce „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”.

31 sierpnia br. Marszałek Województwa poinformował Burmistrza Przeworska o wynikach naboru projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Miasto Przeworsk złożyło wniosek o dofinansowanie w partnerstwie z Gminą Błażowa. Liderem projektu jest Gmina Miejska Przeworsk, która zapewni przygotowanie, realizację i koordynację całego projektu.

W związku z podjętymi działaniami związanymi ze złożeniem wniosku o dofinansowanie pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE PRZEWORSKU”, polegającego na budowie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Przeworska, Burmistrz Miasta Przeworska informuje, że w sierpniu i wrześniu 2016 zostanie przeprowadzona weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełnienia wymogów montażu instalacji.

Weryfikację przeprowadzi Pan Wojciech Sołek, posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane przez Wojewodę Przemyskiego, Nr UAN/III/7342/57/97 z dnia 30.12.1997 r.

Pan Wojciech Sołek nawiąże z Państwem kontakt telefoniczny, celem umówienia konkretnego terminu i godziny spotkania. Będzie się legitymować wydanym przez Burmistrza Miasta Przeworska upoważnieniem do ww. czynności. Na podstawie analizy informacji zawartych w złożonych przez Państwa ankietach udziału w projekcie, oraz weryfikacji technicznej w miejscu planowanej inwestycji, dobrane zostaną odpowiednie urządzenia oraz ich moc. Prosimy o dostosowanie się do zaproponowanych terminów i obecność w domu, celem udostępnienia posesji i udzielenia niezbędnych informacji oraz podpisanie protokołu weryfikacji. Informacje zawarte w protokole są ostateczne i zdecydują o możliwości uczestnictwa w projekcie, zgodnie z regulaminem naboru wniosków od mieszkańców, rozdział VI, pkt 4.

Wszystkie pozostałe niezbędne informacje zostały umieszczone w „Regulaminie naboru wniosków od mieszkańców…”, gdzie są szczegółowo opisane czynności związane z udziałem mieszkańców miasta Przeworska w projekcie. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: www.przeworsk.um.gov.pl, gdzie na bieżąco umieszczane będą aktualne informacje dotyczące projektu.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w projekcie pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE PRZEWORSKU” Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza II nabór wniosków na zakup i montaż:

  • Kolektorów słonecznych
  • Instalacji fotowoltaicznych
  • Instalacji kotłów na biomasę (pellet)

Nabór wniosków prowadzony będzie od 20 do 30 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miasta Przeworska, pokój nr 222 (II piętro)  w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wszelkie niezbędne informacje oraz dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska, pokój nr 222 (II piętro), pod numerem telefonu 16 648-78-44 w. 132 oraz na stronie internetowej http://www.przeworsk.um.gov.pl.

Szanowni Mieszkańcy Miasta Przeworska

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – Gmina Miejska Przeworsk podjęła działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie naszego miasta.

W związku z tym, Burmistrz Miasta Przeworska planuje złożenie wniosku o dofinansowanie pn.„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE PRZEWORSKU”. Projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta Przeworska.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 15% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym). Projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Przeworsk wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WP.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Przeworska zaprasza do udziału w projekcie i ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 23.05.2016 do 10.06.2016 w Urzędzie Miasta Przeworska, ulica Jagiellońska 10, II piętro, pok. nr 222, w godz. od 8:00 do 15:00, natomiast w dniach 02.06.2016 oraz 10.06.2016 czas składania wniosków wydłużony zostanie do godz. 18:00.

Aby zapoznać Państwa z planowanym projektem, z dostępnymi rodzajami instalacji odnawialnych źródeł energii, ich wad i zalet, omówić wzór wniosku i sposób jego wypełnienia Burmistrz Miasta zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniu 11.05.2016 o godz. 13.30, o godz. 15.30 oraz o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta w dużej sali konferencyjnej, na parterze. Podczas spotkań będzie możliwość zadawania pytań specjalistom z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

Burmistrz zachęca również do odwiedzenia strony internetowej: www.przeworsk.um.gov.pl, gdzie na bieżąco umieszczane będą wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie. Na stronie można również pobrać wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2016 r. Informacje będą również udzielane przez pracowników urzędu telefonicznie pod numerem telefonu 16 648-78-44 w. 132.

Wszystkie pozostałe niezbędne informacje zostały umieszczone w „Regulaminie naboru wniosków od mieszkańców…”, gdzie zostały szczegółowo opisane dokumenty, jakie musi złożyć mieszkaniec miasta, zainteresowany wzięciem udziału w projekcie oraz sposób ich wypełnienia.

Burmistrz Miasta Przeworska

(-) dr Leszek Kisiel

Pytania ogólne dot. możliwości składania wniosków

1. W chwili obecnej mój dom jest w trakcie remontu. Czy w takiej sytuacji mogę złożyć wniosek?

Odpowiedź: Dom, który obecnie jest w remoncie może być kwalifikowany do projektu, można złożyć wniosek. Ważne jest, aby w momencie podpisywania umowy dom był wyposażony w instalację elektryczną oraz instalacje ciepłej i zimnej wody.

2. Czy w dniu składania wniosku w budynku muszą być zameldowane osoby?

Odpowiedź: W momencie składania wniosku w obiekcie powinna być zameldowana co najmniej jedna osoba.

3. Kto ma podpisać wniosek, jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, z czego tylko jeden jest zameldowany w budynku?

Odpowiedź: Wniosek (tj. deklarację, ankietę, umowy użyczenia) podpisują wszyscy współwłaściciele obiektu, bez względu na to, ile osób jest zameldowanych w danym obiekcie.

4. Czy w momencie składania wniosku muszą być uregulowane sprawy własnościowe?

Odpowiedź: W momencie składania wniosku muszą być uregulowane sprawy własnościowe nieruchomości, na której planowane jest zainstalowanie instalacji OZE.

5. Jeśli złożę wniosek na wszystkie rodzaje instalacji, to czy mogę zmienić zdanie i zrezygnować z części z nich?

Odpowiedź: Co do zasady, wniosek należy złożyć na instalacje OZE – takie jakie chcemy świadomie zamontować. Do czasu rozpoczęcia weryfikacji technicznej (inwentaryzacji) obiektu, można jeszcze zrezygnować z wybranych rodzajów instalacji.

6. Ogrzewam wodę piecykiem gazowym (terma). Czy w takiej sytuacji mogę złożyć wniosek na kolektory słoneczne?

Odpowiedź: W przypadku, kiedy woda w domu ogrzewana jest za pomocą termy gazowej, można złożyć wniosek na kolektory słoneczne.

7. Zamierzam złożyć wniosek na montaż kotła na biomasę. Jeśli podczas weryfikacji technicznej okaże się, że nie ma możliwości montażu kotła, chciałbym zmienić rodzaj instalacji np. na panele słoneczne. Czy jest taka możliwość?

Odpowiedź: Można sobie wyobrazić sytuację, w których z przyczyn technicznych dany obiekt nie będzie się kwalifikował na przykład do zamontowania kotła, w takiej sytuacji uczestnik będzie mógł zmienić rodzaj instalacji OZE np. na kolektory słoneczne. Jednak nie można zagwarantować, że w momencie, kiedy uczestnik będzie chciał dokonać zamiany będzie jeszcze wolne miejsce na inny rodzaj OZE np. kolektory słoneczne.

8. Obecnie mam zamontowane kolektory słoneczne i kocioł na węgiel. Czy mogę złożyć wniosek na sam kocioł na pellet?

Odpowiedź: Jeżeli ktoś posiada kocioł węglowy, może złożyć wniosek na wymianę kotła węglowego na kocioł na biomasę. Nie ma znaczenia czy w budynku są już zamontowane kolektory słoneczne czy fotowoltaika.

9. Czy jest możliwość złożenia wniosku na więcej niż jeden rodzaj instalacji?

Odpowiedź: Jest możliwość złożenia wniosku na więcej niż jeden rodzaj instalacji OZE.


Pytania dotyczące działalności gospodarczej

1. Czy mogę złożyć wniosek, jeżeli w moim budynku na parterze pomieszczenia wynajmowane są pod działalność gospodarczą (sklepy), a piętro jest zamieszkałe?

Odpowiedź: Jeżeli obiekt, w którym zostanie zainstalowana instalacja OZE wykorzystywany jest do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. na parterze wynajmowane są pomieszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast piętro wykorzystywane jest tylko do celów mieszkaniowych, jest możliwość złożenia wniosku – jednak pod warunkiem, że zamontowana instalacja OZE wykorzystywana będzie tylko dla potrzeb mieszkalnych obiektu położonego na piętrze budynku.


Pytania techniczne

1. Czy producenci kotłów na pellet zastrzegają używanie określonego typu materiału opałowego?

Odpowiedź: Producenci kotłów na pellet zastrzegają używanie do zasilania kotła paliwa typu pellet.  Nie ma znaczenia, kto jest producentem pelletu. Materiał, z którego jest wykonany pellet do zasilania określonego kotła wskazany jest w instrukcji. W dokumentacji przetargowej na wybór dostawcy i wykonawcy kotłów, jako wymóg wskazana będzie możliwość zasilania kotła z biomasy wykonanej z materiału drzewnego oraz i ze słomy i pestek.

2. Czy kocioł można zamontować w budynku gospodarczym, czy musi być w mieszkalnym? Jaka powinna być odległość budynku gospodarczego od mieszkalnego?

Odpowiedź: Kocioł na biomasę może być zamontowany poza budynkiem mieszkalnym, ważne jest, aby zasilał instalacje znajdujące się w budynku mieszkalnym. Odległość budynku gospodarczego, w którym zostanie zamocowany kocioł, od budynku mieszkalnego, powinna być jak najmniejsza. W przypadku znacznej odległości, koszt połączenia ponosił będzie mieszkaniec. Odległość budynku nie powinna być większa niż 5 metrów.

3. Czy woda w zbiorniku może być dodatkowo ogrzewana z innego źródła (np. prądem). Czy jest to koszt kwalifikowany?

Odpowiedź: Zbiorniki przewidziane do montażu w projekcie będą wyposażone w możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.  Grzałka służyć będzie do podgrzewania wody w okresie chwilowego braku ciepłej wody. Koszt zakupu grzałki jest niekwalifikowany i pokrywany jest przez mieszkańców.

4. Po ilu latach ogniwa fotowoltaiczne tracą swoją moc?

Odpowiedź: Panele fotowoltaiczne przewidziane do montażu w projekcie, będą posiadały gwarancję producenta na utrzymanie sprawności nie mniejszej niż 80% w okresie 25 lat. Oznacza to że, po 25 latach pracy, sprawność instalacji nie powinna spaść poniżej 80%.

5. Czy jest górna granica mocy instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, którą można zainstalować?

Odpowiedź: Istnieje górna granica mocy zainstalowanej instalacji, jaka może być zastosowana w niniejszym projekcie. Pojedyncza instalacja fotowoltaiczna nie może przekroczyć 40 kW mocy zainstalowanej. W przypadku kolektorów słonecznych nie ma takiego ograniczenia. Jednak należy mieć na uwadze, że instalacje fotowoltaiczne dobierane będą do każdego obiektu indywidualnie, w zależności od zapotrzebowania na pokrycie potrzeb socjalno-bytowych danego obiektu. Dla instalacji fotowoltaicznych wynikać to będzie z umowy zawartej z zakładem energetycznym oraz średniego zużycia w ciągu roku energii elektrycznej. Ograniczeniem dla całego projektu jest wartość 2 MW łącznej mocy zainstalowanej dla energii słonecznej (kolektory słoneczne i fotowoltaika łącznie), co odpowiada około 500-600 obiektów, na których zamontowane zostaną te instalacje.

6. Czy realizowane będą projekty polegające na montażu kolektorów słonecznych wraz z niewielkim ogniwem fotowoltaicznym do zasilania pompki od instalacji kolektorów słonecznych?

Odpowiedź: W ramach niniejszego projektu nie przewidujemy instalacji mikro paneli fotowoltaicznych do zasilania urządzeń instalacji solarnej.

7. Czy za pomocą kotła na pellet będzie możliwość ogrzewania wody?

Odpowiedź: Kocioł na pellet będzie mógł zasilać zarówno instalację centralnego ogrzewania, jak i instalacje ciepłej wody użytkowej.

8. Jakie są pojemności zbiorników na wodę?

Odpowiedź: Pojemność zbiornika na wodę uzależniona jest od wielkości instalacji solarnej oraz od ilości osób korzystających z ciepłej wody.  Zbiorniki CWU standardowo występują o pojemności 200, 300, 400 l.

9. Czy inwertery będą 1 czy 3 fazowe?

Odpowiedź: Instalacja o mocy 3 kW wyposażona będzie w inwerter trójfazowy.

10. Jaka jest sprawność instalacji fotowoltaicznej, czy są prowadzone badania na terenie naszego kraju?

W naszej szerokości geograficznej instalacja o mocy 1 kW, skierowana na południe, wytworzy w ciągu roku około 900-1100 kWh energii elektrycznej. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej zależy bezpośrednio od ilości promieniowania słonecznego, które w danym okresie pada na moduł fotowoltaiczny. Istotne są więc takie czynniki jak: miejsce i kierunek zamocowania paneli i padania promieni słonecznych. Inne czynniki, które mają znaczenie, to: sprawność modułów (na poziomie 20%) oraz sprawności falowników (na poziomie 95-97%). Sprawność całej instalacji fotowoltaicznej zależy również od temperatury otoczenia, czystości powierzchni baterii fotowoltaicznej oraz doboru i sposobu montażu komponentów.

11. Z jakiego powodu w instalacjach fotowoltaicznych nie przewidziano akumulatorów?

W projekcie założono montaż instalacji fotowoltaicznych w tzw. systemie otwartym, czyli z odprowadzaniem nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci. Nie przewidziano systemu zamkniętego obejmującego wykorzystanie akumulatorów, jako magazynów energii (ze względu na bardzo wysokie koszty takiego rozwiązania). Mając na uwadze określone przez Urząd Marszałkowski kryteria oceny całego projektu, które premiują wnioski o najniższym wskaźniku efektywności kosztowej (wartość kosztów całkowitych przypadających na 1 MW mocy zainstalowanej) odstąpiono od rozwiązania instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii (akumulatorami), gdyż rozwiązanie to obniżyłoby szansę na otrzymanie dofinansowania.

12. Jaka jest wymagana powierzchnia dachu do montażu instalacji fotowoltaicznej?

Powierzchnia dachu pod instalację fotowoltaiczną zależy od jej mocy. Dla przykładu dla ok. 3 kW instalacji i paneli o jednostkowej mocy 265 kW wymagana powierzchnia dachu wyniesie ok. 20 m2.

13. W chwili obecnej zużywam 4 kW energii na dobę. Po zamontowaniu fotowoltaiki planuję zastąpienie kuchenki gazowej elektryczną. Czy w takim przypadku można zwiększyć projektowaną moc instalacji fotowoltaicznej powyżej 4 kW?

Dobór określonej instalacji przeprowadzony zostanie przez projektanta w trakcie wizyty inwentaryzacyjnej. Co do zasady opierać się on będzie o obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Możliwe będzie również uwzględnienie przyszłych potrzeb. Należy jednak pamiętać, że zamontowana instalacja fotowoltaiczna służyć będzie tylko zaspokojeniu potrzeb socjalno – bytowych mieszkańców, a nie np. na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej lub na sprzedaż energii.

14. Ile energii cieplnej/elektrycznej można uzyskać z 1m2 kolektorów słonecznych/paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne dobierane i montowane są w zależności od ich mocy jednostkowej. Obecnie najpopularniejszymi panelami fotowoltaicznymi są urządzenia o mocy 265 kWp (1 panel). Przy założeniu montażu 12 paneli otrzymamy instalację o mocy 3,18 kWp. Roczna produkcja energii elektrycznej z takiej instalacji może wynieść od 3000 kWh do 3200 kWh. W przypadku instalacji solarnej, urządzenia powinny zostać tak dobrane, aby pokryć powyżej 50 % zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.

15. Jakie wymiary musi mieć pomieszczenie, w którym zamontowany będzie zbiornik ciepłej wody?

Najczęściej spotykane wymiary zbiorników to średnica 60 – 80 cm, wysokość 150 – 185 cm. Wymiary kotłowni muszą zapewnić bezproblemowy montaż zbiorników o takich wymiarach zapewniający swobodny dostęp z każdej strony.

16. Jakie wymogi powinno spełniać pomieszczenie, w którym zamontowany będzie kocioł?

Wymagania, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znowelizowane rozporządzenie rozróżnia trzy rodzaje kotłowni w zależności od mocy zainstalowanego źródła ciepła. W przypadku kotłów o mocy cieplnej nominalnej nie przekraczającej 10 kW, dopuszcza się montaż na poziomie ogrzewanych pomieszczeń w pomieszczeniu nie będącym pomieszczeniem mieszkalnym. Warunkiem montażu jest kubatura pomieszczenia, która nie może być mniejsza niż 30 m3 i jednocześnie wynosi co najmniej 4 m3 na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła. Powinien być także zapewniony dopływ powietrza do pomieszczenia, gdzie zainstalowany jest kocioł, w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła.

Kotły na paliwa stałe o mocy do 25 kW należy instalować w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie ogrzewanych pomieszczeń. Wentylacja nawiewna kotłowni powinna być zrealizowana w postaci otworu niezamykalnego o powierzchni co najmniej 200 cm2, umieszczonego nie wyżej niż 1 m od poziomu podłogi kotłowni.

Wentylacja wywiewna powinna mieć kanał wywiewny z niepalnego materiału o przekroju nie mniejszym niż 14 × 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni, a kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach.

Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny być zabezpieczone siatką stalową. Kotłownia powinna być zlokalizowana możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł jak najbliżej komina.

Drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Wysokość kotłowni w nowych budynkach nie po winna być mniejsza niż 2,2 m, a w przypadku budynków istniejących dopuszczalna wysokość to minimum 1,9 m.

Paliwo powinno być składowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kocioł, jednak nie bliżej niż 400 mm od kotła. Podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku podłogi z materiałów palnych, powinna być obita blachą stalową grubości co najmniej 0,7 mm, na odległość minimum 0,5 m od krawędzi kotła.

17. Jaką ilość energii można pozyskać z paneli fotowoltaicznych?

Z 1 kWp mocy zainstalowanej paneli fotowoltaicznych można uzyskać ok. 900 – 1100 kWh energii.

18. Ile waży 1 panel fotowoltaiczny i kolektor słoneczny?

Panel fotowoltaiczny waży ok. 20 kg.

Kolektor słoneczny waży ok. 40 – 50 kg.

19. Czy jest możliwość zamontowania akumulatora we własnym zakresie w okresie trwałości projektu (5 lat) i po jego upływie?

Odpowiedź: W okresie trwałości projektu nie można dokonywać żadnych zmian w zamontowanych instalacjach OZE bez zgody Miasta. Po upływie okresu trwałości i przekazaniu instalacji na własność użytkowników (mieszkańców), dokonywanie zmian zależeć będzie od indywidualnych decyzji użytkowników.

20. Czy zasobnik wody montowany przy instalacji kolektorów słonecznych można połączyć z istniejącym zbiornikiem na wodę ogrzewaną np. gazem lub węglem? Czy będzie konieczność likwidacji istniejącego zbiornika?

Odpowiedź: Co do zasady, zakres rzeczowy projektu obejmuje montaż nowego zasobnika wody, przystosowanego do określonego rodzaju instalacji OZE. Nie ma jednak przymusu, aby istniejący zasobnik został zdemontowany. Jeżeli powierzchnia kotłowni (bądź innego pomieszczenia, w którym zamontowany będzie zasobnik) umożliwia montaż dodatkowego zasobnika, to rozwiązanie takie jest możliwe.

Połączenie obu zasobników nie wchodzi w zakres projektu i może być wykonane na koszt użytkownika. Połączenie możliwe będzie pod warunkiem uzyskania zgody inspektora nadzoru, który stwierdzi, czy takie działanie nie będzie mieć negatywnego wpływu na pracę całego układu.

21. Po czyjej stronie jest dostosowanie komina? Czy będzie konieczność montażu wkładki nierdzewnej na własny koszt? Jaka jest minimalna średnica komina?

Odpowiedź: Ewentualne dostosowanie komina do instalacji kotła na biomasę, leży po stronie użytkownika. Nie ma konieczności montowania wkładu kominowego ze stali nierdzewnej. Wymiary komina zależą od zaleceń producentów kotłów. Poniżej podajemy przykładowe wymiary w zależności od mocy kotła:

15 kW – Ø170 mm 15×15 cm

20 kW – Ø170 mm 16×16 cm

25 kW – Ø190 mm 17×17 cm

22. Proszę o podanie minimalnych wymagań, które musi spełniać obiekt, aby była możliwość zamontowania poszczególnych instalacji.

Odpowiedź: Czy dany obiekt spełnia, czy nie spełnia wymogów technicznych niezbędnych do montażu poszczególnych instalacji, określone zostanie podczas inwentaryzacji technicznej obiektu.


Pytania dotyczące kosztów montażu i eksploatacji

1. Kto będzie ponosił koszty przeglądów i serwisu instalacji?

Odpowiedź: Przez pierwsze 5 lat realizacji projektu koszty serwisu instalacji, przeglądów gwarancyjnych i technicznych ponoszone będą przez wykonawcę (łącznie z wymianą glikolu na koniec okresu pięcioletniego w przypadku instalacji solarnej).

2. Czy koszt biomasy (pelletu) będzie finansowany z projektu?

Odpowiedź: Zakup paliwa (pelletu) jest po stronie użytkownika.

3. Jaka jest cena pelletu? Czy jest on dostępny na naszym terenie?

Odpowiedź: Ceny pelletu są różne w zależności od regionu oraz od kaloryczności paliwa.  Cena waha się w granicach  500-700 zł za tonę. W ślad za montażem kotłów na pellet na określonym terenie natychmiast pojawiają się dystrybutorzy tego paliwa.

4. Kto pokrywa koszty odbiorów instalacji?

Odpowiedź: Koszty odbioru instalacji OZE przez inspektora nadzoru pokrywane są ze środków projektu, koszty te zaliczane są do kosztów kwalifikowanych.

5. Czy mieszkaniec ponosi koszty dzierżawy urządzeń w okresie, gdy ich właścicielem jest miasto?

Odpowiedź: Przez okres pięciu lat od zakończenia realizacji projektu, gdy właścicielem instalacji jest miasto –mieszkaniec nie ponosi żadnych kosztów dzierżawy urządzenia.

6. Jaki jest koszt wymiany glikolu?

Odpowiedź: Przez okres 5 lat mieszkaniec nie ponosi kosztów wymiany glikolu. Przed upływem 5 lat glikol zostanie wymieniony w ramach kosztów projektu i będzie funkcjonował w instalacji przez kolejne 5 lat. Za kilka lat koszt wymiany glikolu może kształtować się na poziomie 300 zł.

7. Kto ponosi koszty ubezpieczenia i jaka będzie wysokość tych kosztów?

Odpowiedź: W ramach projektu koszty ubezpieczenia będą wpisane do kosztów kwalifikowanych projektu. Jeżeli zostanie to zakwestionowane przez Urząd Marszałkowski wówczas koszty ubezpieczenia w całości ponoszone będą przez mieszkańców. Będzie to jednorazowa składka wysokości około 150 zł na cały okres 5 lat.

8. Czy po upływie 5 lat będzie konieczność wykonywania przeglądów instalacji i jakie to będą koszty?

Odpowiedź: Po upływie 5 lat decyzję o dokonywaniu przeglądów instalacji ponosić będzie mieszkaniec. Niemniej jednak nie będzie miał takiego obowiązku. Koszty ewentualnych przeglądów na dzień dzisiejszy nie są możliwe do określenia. W dużym stopniu kształtowane będą przez wykonawców instalacji.

9. Skąd się wziął koszt instalacji fotowoltaicznej w wysokości 6-7 tys. za 1 kW, skoro są dostawcy oferujący tę samą moc za 4 tys.zł?

Odpowiedź: Koszt instalacji fotowoltaicznej podany został w wysokości szacunkowej. W ramach niniejszego projektu zaplanowano dostawę i montaż urządzeń wysokiej jakości, których koszty są wyższe od oferowanych na rynku urządzeń niewiadomego pochodzenia. Koszt instalacji może ulec zmianie po dokonaniu wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

10. W jaki sposób rozliczane będą nadwyżki prądu wyprodukowanego w instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź: Na obecną chwilę, brak jest ostatecznych uregulowań prawnych dotyczących sposobu rozliczania nadwyżek prądu. Sposób rozliczenia będzie określony w ustawie o OZE.

11. Jakie są koszty ogrzewania pelletem w porównaniu do ogrzewania węglem lub gazem? Jaki jest przelicznik pelletu na węgiel?

Odpowiedź: Przyjmuje się, że na 1 t węgla przypada około 1,3 t pelletu (są to dane uzyskane od producentów kotłów na pellet). Producenci kotłów deklarują również, iż sprawność kotłów na pellet jest wyższa niż kotłów na węgiel. Kocioł na pellet posiada także funkcję automatycznego wygaszania i rozpalania. Nie ma zjawiska potrzymania płomienia, co powoduje, że w okresie braku zapotrzebowania na ciepło nie występuje bezproduktywne spalanie paliwa.

12. Jakie są koszty instalacji solarnej (2 i 3 panele)?

Odpowiedź: Szacunkowe koszty instalacji solarnych:

– 2 panelowej – ok. 9 000 zł netto,

– 3 panelowej – ok. 11 000 zł netto.

Ostateczne koszty wynikać będą z oferty wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym.

13. Jakie są koszty kotłów na pellet?

Odpowiedź: Szacowany koszt urządzenia o mocy 20-25 kW (urządzenie wraz z podajnikiem, montaż, przygotowanie dokumentacji technicznej, koszty ogólne projektu) wynosi ok. 15 000 zł netto. Ostateczne koszty wynikać będą z oferty wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym.


Pozostałe

1. Czy jest limit ilościowy i wartościowy wniosków, które otrzymają dofinansowanie?

Odpowiedź: Jest limit wniosków, które otrzymają dofinansowanie. Wynika to z ograniczeń Urzędu Marszałkowskiego. Na energię słoneczną limit wynosi 2MW mocy zainstalowanej, co odpowiada średnio od 500 do 600 obiektów, w których zostaną zamontowane instalacje kolektorów słonecznych i instalacje fotowoltaiczne. W przypadku kotłów na biomasę limit wynosi 5 MW co odpowiada 250 do 300 obiektów w których zostaną zamontowane instalacje kotłów na biomasę.

2. Z jakiego powodu za wybór instalacji fotowoltaicznej przyznawane jest tak mało punktów w kryteriach wyboru? Dlaczego premiowane są kotły na biomasę i instalacje solarne?

Odpowiedź: Opracowana została koncepcja techniczna projektu w ramach której preferowane są kotły na biomasę i instalacje kolektorów słonecznych. Wynika to wprost z konieczności spełnienia kryteriów określonych przez Urząd Marszałkowski, a w szczególności kryterium efektywności kosztowej. W związku z tym preferowane będą projekty, w których koszt całkowity w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej będzie najniższy.

W przypadku kotłów na biomasę wskaźnik efektywności kosztowej jest najwyższy – 1 kW mocy zainstalowanej kosztuje około 800 – 1000 zł, w przypadku kolektorów słonecznych 1 kW mocy zainstalowanej to koszt od 2500 – 3500 zł. W przypadku paneli fotowoltaicznych 1 kW kosztować będzie 6000 – 8000 zł. Z tego względu wskaźnik efektywności kosztowej najlepszy będzie w przypadku kotłów na biomasę a następnie kolektorów słonecznych. Aby uzyskać największą ilość punktów, zwiększyć szanse dofinansowania projektu, w pierwszej kolejności preferowane będą obiekty, w których zamontowane będą kotły na biomasę i kolektory słoneczne. W przypadku, kiedy ilość wniosków nie przekroczy 2 MW dla energii słonecznej, lub 5 MW dla kotłów na biomasę, kryterium to będzie miało mniejsze znaczenie, ponieważ wszystkie wnioski mieszkańców będą brały udział w projekcie.

3. Kto będzie odbierał instalację po jej wykonaniu przez wykonawcę?

Odpowiedź: W ramach projektu zatrudniony zostanie przez gminę inspektor nadzoru. Jego zadaniem będzie odbiór każdej instalacji wykonanej przez firmę, która zostanie do tego celu wybrana. Inspektor nadzoru będzie odbierał zamontowane instalacje OZE zarówno pod względem merytorycznym, technicznym jak i estetyki jej wykonania. Inspektor będzie zatrudniony przez gminę, będzie więc bezstronny w stosunku do wykonawcy.

4. Czy zaliczka będzie zwracana, jeśli ktoś się nie zakwalifikuje do projektu?

Odpowiedź: Koszty inwentaryzacji technicznej obiektu są kosztami bezzwrotnymi. Są to środki przeznaczone na pokrycie wydatków wynajęcia firmy zewnętrznej do przeprowadzenia inwentaryzacji i zostaną w całości przeznaczone na ten cel.

5. Na jakiej zasadzie odbędzie się przekazanie własności instalacji po 5 latach? Czy mieszkańcy będą ponosić opłaty oraz płacić podatek od darowizny?

Odpowiedź: Ostateczny kształt formy przekazania instalacji na własność użytkownikom zostanie określony w terminie późniejszym. Nie jest jednak przewidywane ponoszenie żadnych opłat związanych z przekazaniem instalacji.