Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku w związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2) osobami posiadającymi:
1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Program jest realizowany w dwóch formach:
1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit wynosi 240 godzin w ciągu roku),
2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego (limit wynosi 14 dni w ciągu roku).

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt po przez wiadomość e-mail na adres: mops@przeworsk.um.gov.pl lub pod numerem telefonu: 16-648-72-16 lub 16-648-87-50 w godzinach 7:00-15:00 do dnia 9 listopada 2022 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023?fbclid=IwAR1L0uZg7jvpNN4GtewZ0riSrrRCI6aqcgjcBPXqp2vEDuBg_wc2lzwlhJg