Zasiłek szkolny – pomoc materialna o charakterze socjalnym

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nagła choroba w rodzinie ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia,  pożar, powódź lub klęska żywiołowa lub inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia) – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składane są w Urzędzie Miasta Przeworska w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego. Druki wniosków można pobrać w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Przeworska (II piętro, pok. 213). Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może złożyć:

1) rodzic lub prawny opiekun ucznia,

2) pełnoletni uczeń.

Wnioskodawca, składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego, winien do niego dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów. Dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego mogą być:

  • akt zgonu (w przypadku śmierci rodzica lub opiekuna prawnego);
  • zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego (w przypadku choroby);
  • zaświadczenie ze Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru;
  • zaświadczenie z Policji o kradzieży, itp.

Dokumentami potwierdzającymi, że wystąpienie zdarzenia losowego miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów mogą być: oświadczenia o dochodach rodziny ucznia w okresie poprzedzającym wystąpienie zdarzenia oraz w okresie po jego wystąpieniu (w przypadku zgonu członka rodziny), faktury i rachunki za leki i leczenie, itp.