Stypendia szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym

Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć rodzice ucznia/ opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły. stypendium może być przyznane:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, którzy:
 • spełniają kryteria społeczne: znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie obojga rodziców, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna
 • spełniają kryteria dochodowe: zachodzą przesłanki wystąpienia trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie i spełnienia przez rodzinę kryterium dochodowego, nieprzekraczającego miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz. 1876 z późn.zm.)

Przepis art. 90 d ust.1 Ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327 z poźn.zm.) wskazuje, że oba kryteria powinny być spełnione łącznie.


Wymagane dokumenty
• wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk,
• zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (dochody ze wszystkich źródeł mogą być podane w jednym oświadczeniu. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Podmiot, który składa oświadczenie, bierze na siebie odpowiedzialność za wiarygodność i autentyczność podanych w nim danych
i informacji. Podanie nieprawdziwych danych jest przestępstwem.)

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej- pomniejszonych o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego ( np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z ZFŚS)
 • zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty(stypendium szkolne, zasiłek szkolny, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 • wartości świadczeń w naturze (np. pomoc rzeczowa)
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz o osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz.730 i 752), i pomocy pieniężnej,  o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz.U. Z 2018 r. poz.276 oraz z 2019 r. poz 752), w art.7 a ust.2  ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U. Z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001, z 2018 r. poz. 1552 oraz z 2019 r. poz. 730 i 752), w art. 10 a  ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752) oraz w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • świadczenia pieniężnego , o którym mowa w art. 8 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598)
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);
 • nagrody specjalnej  Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31 a ustawy
 • z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz.1669 oraz z 2019 r. poz. 271.

Dochodu z programu 500+ nie wlicza się do dochodu rodziny ustalanego w związku z przyznawaniem stypendium szkolnego.

Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Urzędu Miasta Przeworska (parter) po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Referatu Oświaty i Spraw Społecznych (II piętro pok. 213)

Termin i sposób załatwienia: nabór wniosków jest prowadzony od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ww. terminu.

Podstawa prawna: zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020, poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr LVI/388/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 r. r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk oraz Uchwała Nr XXXIII/451/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/388/10 (uchwały dostępne w BIP Urzędu Miasta Przeworska).

Formy stypendium szkolnego
1) w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno- krajoznawczym organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie.
2) w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, może dotyczyć w szczególności zakupu podręczników, stroju sportowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych
z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń,
3) w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji i kosztów zakupu posiłków, kosztów dojazdu do szkół środkami komunikacji zbiorowej,
4) w formie świadczenia pieniężnego wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w poprzednich formach dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych nie jest możliwe a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.
Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/388/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk (ze zm.):
– stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w Rozdziale 3 § 3-5 regulaminu udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów,
– refundacji dokonuje się na podstawie przedłożonych faktur, rachunków, biletów imiennych, kwitariuszy oraz innych dokumentów imiennych potwierdzających poniesiony wydatek).

Jednostka odpowiedzialna: Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Przeworska, 37 – 200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, tel. (16) 648 -78 – 44 wew. 135

Tryb odwoławczy: od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza  Miasta Przeworska w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje:
Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Miasta Przeworska o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.
Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.