Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2023-2030

13  listopada 2020 r. weszły w życie nowe przepisy prawne definiowane Ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1378). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów. Zmiany prowadzą do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.

Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla „strategii rozwoju gminy”. Ustanowiła nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania, m.in.:

  • wymagana jest uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb jej konsultacji,
  • wymogi w zakresie konsultowania projektu strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  • wymogi w zakresie opiniowania przez zarząd województwa w zakresie zgodności z zasadami regionalnej polityki przestrzennej określonej w strategii rozwoju województwa,
  • konieczność przeprowadzenia ewaluacji.

Nowelizacja zdefiniowała ponadto nowe obligatoryjne rozdziały dla strategii, m.in.:

  • model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,
  • ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,
  • obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy,
  • ramy finansowe strategii.

Obecnie funkcjonujący dokument strategiczny określający długofalowy rozwój miasta Przeworska stał się nieaktualny ze względu na wspomniane zmiany prawne, ale również nową sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzenną wewnątrz miasta, jak i w jego otoczeniu. Zmiany zaszły również na poziomie krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych i operacyjnych, skąd potrzeba powiązania celów i zadań miasta z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach wyższego rzędu. Pomoże to m.in. w realizacji szansy, jaką dla miasta Przeworska stanowią możliwości uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W związku z tym, konieczne jest reagowanie na nowe warunki rozwojowe i opracowanie strategii rozwoju w oparciu o znowelizowane przepisy.