Zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego Dworu z Krzeczowic i Domu Gackiego oraz ich adaptacja na cele turystyczne w skansenie Pastewnik w Przeworsku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt projektu: 1 718 363 zł

Kwota dofinansowania: 1 197 219,90 zł.

Podstawowym celem projektu jest konieczność zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem, a także ich adaptacji na cele kulturalne i turystyczne. Ponadto dokonany zostanie zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności turystycznej w obiektach będących celem projektu, organizacji imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym, np. festiwali, targów, przygotowania i realizacji programów rozwoju i promocji lokalnych lub regionalnych produktów turystyki kulturowej. Dodatkowo zadbano o przystosowanie obiektów turystycznych i dziedzictwa kulturowego (Dom Gacki) do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bezpośrednimi rezultatami projektu będzie utworzenie 22 miejsc noclegowych oraz zwiększenie liczby osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego – turystów krajowych i zagranicznych.

W ramach projektu wykonana zostanie dokumentacja projektowa, wykonane zostaną roboty budowlane części Dworu z Krzeczowic, a następnie jego wyposażenie. Natomiast w Domu Gackim pokoje hotelowe zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poprzez budowę toalety-łazienki. Projekt współfinansowany z RPO Województwa Podkarpackiego.