PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Elektroniczne usługi publiczne są jedną z postaci urzeczywistnienia idei społeczeństwa informacyjnego oraz służą umacnianiu demokracji i praw obywatelskich. Dzięki nim mieszkańcy uzyskują lepszy wgląd w działalność administracji każdego szczebla. W wielu projektach i inicjatywach państw członkowskich zawarta jest idea, która głosi że rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego jest powiązany z postępem w dziedzinie nowych technologii informacyjno-technologicznych. Powodzenie tego rozwoju zależy od dbałości przy tworzeniu projektów i planów, które będą wyznaczały zasady wdrażania i funkcjonowania nowych rozwiązań.

Głównym celem Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” jest udostępnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto zakłada się istotny wpływ tego Projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem Projektu wymusi rozwój infrastruktury łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze.


Projekt skupia się na:

 • zwiększeniu efektywności działań administracji publicznej oraz podniesieniu jakości usług publicznych dla obywateli,
 • zawiązanie w oparciu o realizowany Projekt – sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu,
 • stworzenie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, pozwalającej na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie,
 • spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.: wnoszenie podań w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe poświadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.

  Przedsięwzięcie stanowi uzupełnienie realizacji założeń Projektu kluczowego pn.: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” przewidzianego do realizacji w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jego realizacja zapewni mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Umożliwi również efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi.

Powstanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Wschodniej jest kluczowym warunkiem, aby obywatele, przedsiębiorcy i administracja publiczna mogły czerpać korzyści z możliwości, jakie oferuje społeczeństwo informacyjne.

Następnie w dniu 16 maja 2008r. w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim, zwanym Liderem a Miastem Przeworsk, zwaną Partnerem podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji Projektu PSeAP. Dla przygotowania i realizacji Projektu konieczne było opracowanie obszernej dokumentacji aplikacyjnej, obejmującej: studium wykonalności, program funkcjonalno – użytkowy, specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zakończył etap opracowywania ww. dokumentacji. Miasto Przeworsk w ramach Projektu otrzyma jednostkowy pakiet produktów. Projekt będzie realizowany w lokalizacji:

Budynek Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, Miasto Przeworsk na podstawie uchwały Nr XXI/130/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 lutego 2008 r. przystąpiła wspólnie z Województwem Podkarpackim do przygotowania i realizacji Projektu pod pierwszą roboczą nazwą System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim – (SEKAP). Obecna nazwa Projektu to „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PSeAP”.


Pakiet zawiera:

 1. Sprzęt aktywny LAN: Przełącznik typu B (24 portowy) – 3 szt.,
 2. Sprzęt pasywny LAN – łącznie 53 gniazd,
 3. Zabezpieczenie brzegu sieci i VPN – typu B – 1 szt.,
 4. Ilość zestawów komputerów stacjonarnych – 46 szt. (w zestawie – komputer, urządzenia peryferyjne, system operacyjny, pakiet biurowy, licencja antywirus (klient)),
 5. Komputery przenośne (notebooki) – 4 szt. (w zestawie – komputer, urządzenia peryferyjne, system operacyjny, pakiet biurowy, licencja antywirus (klient)),
 6. Urządzenia Biura Obsługi Klienta typu A – 1 szt., typu B – 0 szt.
 7. Infomaty wewnętrzne – łącznie 1 szt.,
 8. Licencje Systemu Wewnętrznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow (klient) – 50 szt.,
 9. Zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) – 6 szt.,
 10. Usługi związane z wdrożeniem,
 11. Usługi związane z zarządzaniem,
 12. Usługi związane z informacją i promocją,
 13. Usługi związane z audytem,
 14. Szkolenia.

Podczas sesji Rady Miasta Przeworska w dniu 1 lipca 2010 roku radni przyjęli uchwałę L/352/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Miastem Przeworsk Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, zaplanowanego do realizacji w ramach 3. osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”. Umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a Miastem Przeworsk została podpisana 22 lipca 2010 r. Umowa określa zasady i warunki wzajemnej współpracy przy realizacji Projektu. Partner powierza Liderowi Projektu działanie w swoim imieniu i na swoją rzecz, w zakresie podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją Projektu, w tym między innymi do:


1) reprezentowania Partnera wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu, w tym do złożenia wniosku celem wydania Decyzji;
2) zaciągania zobowiązań w zakresie i czasie określonym postanowieniami niniejszej Umowy, przeprowadzenia i udzielenia zamówień publicznych w celu realizacji Projektu, zgodnie z artykułem 16 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
3) reprezentowania Partnera przed Instytucją Zarządzającą RPO WP 2007-2013;
4) koordynowania (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości realizowania poszczególnych zadań objętych Projektem;
5) przedkładania wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej celem otrzymania środków na dofinansowanie zadań Lidera Projektu i Partnera oraz rozliczenia wydatków;
6) dokonywania zmian warunków realizacji Projektu;
7) zarządzania Projektem samodzielnie bądź też poprzez nadzorowanie wyspecjalizowanego podmiotu (Inżyniera Kontraktu).

Projekt PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej znajduje się w załączniku do uchwały Nr 288/5680/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 02.06.2010 r. Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Orientacyjny koszt całkowity Projektu dla województwa podkarpackiego został ustalony na kwotę 112 729 000 zł, z maksymalnym poziomem dofinansowania z Unii Europejskiej 94 612 000 zł.Planowany koszt Projektu dla Miasta Przeworska przedstawiał się następująco:

Pozycja

Ogółem
wartość Projektu517.305
koszty niekwalifikowane5490
koszty kwalifikowane511.815
wymagany wkład własny (koszty niekwalifikowane + 15% kosztów kwalifikowanych)82263
koszty kwalifikowane w 85% dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unii Europejskiej)435.042
koszty kwalifikowane (15% wkład własny Gminy)85.479

Podane kwoty są kwotami brutto wyrażonymi w złotówkach.

5 października 2010 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję dotyczącą przygotowania indywidualnego Projektu kluczowego „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, co oznaczało akceptację przyjętego zakresu rzeczowego projektu. Następnie, 19 października 2010 r. złożony został do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2007-2013 wniosek o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami. Jest to największy wartościowo projekt, złożony dotychczas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz jeden z największych w skali kraju, którego uczestnikiem jest tak duża liczba partnerów.

28 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o warunkowym dofinansowaniu Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” złożonym przez Województwo Podkarpackie w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Warunek dotyczył konieczności weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą braku powielania się zakresu rzeczowego Projektu z projektami realizowanymi przez jednostki centralne oraz projektami z zakresu e-administracji, których beneficjentami byli Partnerzy Projektu. W wyniku podjętych działań organizacyjnych i prawnych 14 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie bezwarunkowej decyzji o realizacji Projektu, co oznaczało zgodę na przystąpienie do jego realizacji. Z uwagi na dłuższy niż zakładano proces oceny i weryfikacji Projektu PSeAP oraz obniżenie wartości Projektu w wyniku rozstrzygnięcia pierwszych postępowań, zaistniała konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu. Aneks do umowy z dnia 12 lipca 2010 r. został zawarty 6 lipca 2011 r.

Według aneksu koszt Projektu dla Miasta Przeworska jest następujący:

Ogółem
wartość Projektu506.302
koszty niekwalifikowane5490
koszty kwalifikowane500.812
wymagany wkład własny (koszty niekwalifikowane + 15% kosztów kwalifikowanych)80.613
koszty kwalifikowane w 85% dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unii Europejskiej)425.689
koszty kwalifikowane (15% wkład własny Gminy)75.123

Jednocześnie okres realizacji projektu przedłużono do 2013 r.

30 września 2011 r. ogłoszone zostało postępowanie w zakresie wyboru Inżyniera Kontraktu.

6 października 2011 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu Projektu, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, biorących udział w realizacji Projektu. W czasie spotkania spośród przedstawicieli wszystkich partnerów Projektu – członków Komitetu Projektu został wybrany 28 – osobowy Komitet Sterujący.

Trzykrotnie dokonywano zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na wybór Inżyniera Kontraktu. W rezultacie 28 grudnia 2011 r. nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu złożono 6 ofert, z których 4 odrzucono. 31 stycznia 2012 r. opublikowana została w BIP Województwa Podkarpackiego informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznano ofertę wykonawcy InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J., ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków. Po zakończeniu postępowania odwoławczego 29 lutego 2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a firmą InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. z siedzibą w Krakowie, która realizuje zadanie Inżyniera Kontraktu dla 158 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego (14 powiatów i 144 gmin).

Zgodnie z zawartą umową do zadań Inżyniera Kontraktu należy m. in.: opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań przetargowych w przedmiocie wyboru wykonawców odpowiedzialnych za modernizację i uzupełnienie sieci komputerowej u partnerów Projektu (w tym promocję Projektu), dostawę i uruchomienie sprzętu sieciowego oraz komputerowego łącznie z oprogramowaniem, dostawę sprzętu i zaawansowanych urządzeń informatycznych wraz z instalacją oraz budowę systemów informatycznych wraz z wdrożeniem u wszystkich partnerów w Projekcie. Ponadto, do zadań Inżyniera Kontraktu należy zarządzanie Projektem, jego rozliczanie oraz obsługa prawna i techniczna Projektu.

18 czerwca 2012 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na „Modernizację pasywnej infrastruktury sieciowej urzędów JST”. W odpowiedzi na złożone przez wykonawców zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonano jej zmiany, w wyniku czego pierwotny termin otwarcia ofert został przesunięty z dnia 4 lipca 2012 r., na dzień 13 lipca 2012 r.