Przebudowa ulic Jedności, Długiej i Solarza w Przeworsku

Wartość operacji w ramach EFR stanowiące koszty kwalifikowane do dofinansowania: 727 132,84 zł
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 462 673,00 zł
Całkowita wartość realizacji zadania obejmująca udział Gminy Miejskiej Przeworsk: 981 086,99 zł

Okres realizacji:    listopad 2017 – maj 2018


Celem operacji jest: Przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 1743 m, w tym: ul. Jedności o dł. 538, ul. Długiej o dł. 730 m oraz ul. Solarza o dł. 475 m w Przeworsku w ciągu 12 miesięcy, w celu zapewnienia mieszkańcom miasta Przeworska oraz Gorliczyny, dostępu oraz skrócenia czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej.
Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów określonych w LSR. Wpłynie korzystnie na poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców, przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta w zakresie zapewnienia dostępu do obiektów użyteczności publicznej. W wyniku realizacji operacji, zostanie zapewniony dostęp do następujących obiektów użyteczności publicznej: Kościół Parafialny Przeworsk-Gorliczyna pw. św. J.S. Pelczara, parking ogólnodostępny, zakład usługowy – fryzjerski, sklep spożywczy, piekarnia, restauracja – dom weselny, usługi transportowe i sprzedaż węgla, punkt wymiany butli gazowych, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku, Gimnazjum um. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Gorliczynie oraz prywatny gabinet lekarza rodzinnego. Łączny czas skrócenia czasu dojazdu wynosi 5,23 minut.
Umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulic Jedności, Długiej i Solarza w Przeworsku została podpisana w dniu 7 listopada 2017 r.Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została firma MOLTER Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej.
Realizacja robót budowlanych rozpoczęła się w dniu 07 listopada 2017 r., zakończenie i przekazanie do użytkowania całej inwestycji nastąpiło w dniu 30 maja 2018 r.
Zakres robót obejmował przebudowę ulicy Jedności na długości 538 m w km od 0+010 do 0+548, przebudowę ulicy Długiej na długości 730 m w km od 0+010 do 0+740 oraz przebudowę ulicy Solarza na długości 475 m w km od 0+011 do 0+486.
W ramach przebudowy ulicy Długiej wykonano 2 918,00 m2 nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) oraz wzmocnienie nawierzchni siatką szklano-węglowo-bazaltową na odcinku 0+000 – 0+660 na całej szerokości jezdni (2600m2). W km od 0+660 do 0+740 została wykonana podbudowa pod nawierzchnię jezdni z kruszywa (240m2).
Zjazdy do posesji wykonano z kostki betonowej. Łączna powierzchnia zjazdów wynosi 177,00 m2. Zjazdy obramowano 244 m obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem (długość całkowita obrzeży – 244m). Pobocza o powierzchni 650,00 m2 uzupełniono kruszywem kamiennym. Z uwagi na usytuowanie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej, konieczna była regulacja istniejących studni kanalizacyjnych.
Bardzo istotną inwestycją ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego była modernizacja ul. Jedności. Głównym założeniem prac było poszerzenie łuku jezdni na wysokości potoku mirocińskiego. Zabieg ten ułatwił mijanie się samochodów i usprawnił ruch w okolicy kościoła pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara. Wykonano odwodnienie w postaci 7 wpustów ulicznych krawężnikowo – jezdniowych, podbudowę – 448m² oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni siatką szklano-węglowo-bazaltową o powierzchni 2 421m². Nową nawierzchnię tworzy warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o powierzchni 2 523m². Ustawione zostały nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci znaków drogowych – 7 szt. oraz bariery ochronnej – 40 m. Przebudowano chodniki z kostki brukowej o powierzchni 469,75m2, krawężniki betonowe na długości 559 m, oraz zainstalowano prefabrykowaną ścianę oporową 2x2m – 40m.
Kolejną ulicą zrealizowana w ramach projektu jest ul. Ignacego Solarza. Wykonana została stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym – 595m², podbudowa z mieszanki o grubości 15cm – 650m², a także wzmocniono istniejącą nawierzchnię siatką szklano-węglowo-bazaltową – 1 071m². Nowa nawierzchnia wykonana została z warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o powierzchni 1 663m². Na modernizowanym odcinku ustawiono 2 znaki drogowe. Wykonane zostały również obrzeża betonowe – 88m oraz nawierzchnia z kostki brukowej 55m². W ramach robót wykończeniowych zagęszczone zostały 475m² poboczy.