Przebudowa dróg publicznych gminnych – ul. Sobieskiego i ul. Poniatowskiego wraz ze skrzyżowaniami drogowymi i zjazdami indywidualnymi

Realizację zadania / projektu dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa programu lub funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH Nr 110416 R – UL. SOBIESKIEGO, Nr 110417 R –  UL. PONIATOWSKIEGO WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAMI DROGOWYMI I ZJAZDAMI INDYWIDUALNYMI

Wartość dofinansowania: 741 799,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 483 559,11

Środki własne Gminy Miejskiej Przeworsk: 741 760,11 zł

Harmonogram realizacji: od 07.11.2019 do 30.09.2020

Wykonawca robót budowlanych: STRABAG Sp z o.o. Pruszków

Opis projektu:

Cel projektu: Poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących ulic, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego i kołowego, zwiększenie komfortu użytkowników dróg i chodników, sprawniejsze odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Zadania przewidziane do realizacji: Przebudowa odcinka I kilometraż 0+003 – 0+570 od skrzyżowania ul. Studziańskiej do skrzyżowania ul. Sobieskiego. Przebudowa odcinak II kilometraż 0+003 – 0+670 od skrzyżowania ul. Studziańskiej do skrzyżowania ul. Sobieskiego.

Grupy docelowe: Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Przeworska, uczestników ruchu drogi ul. Sobieskiego oraz Poniatowskiego. .

Efekty i produkty projektu: Przebudowane zostaną dwa odcinki drogowe o łącznej długości 1234 mb wraz z chodnikami, skrzyżowaniami i zjazdami oraz odwodnieniem pasa drogowego. Uzyskane zostaną następujące parametry drogi – droga dwukierunkowa o szerokości jezdni 2×2,5 m, nawierzchnia drogowa asfaltowa o łącznej powierzchni 8013 m2 , chodniki o szerokości 2,15 m o nawierzchni z kostki betonowej łącznej powierzchni 3564 m2. Projekt przewiduje nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Przed inwestycją:

W trakcie:

Zakończenie inwestycji: