Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Organizacja imprezy kulturalno – sportowej Gali MMA „Carpathian Warriors”