„Nietykalni” – projekt osłonowy przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Gmina Miejska Przeworsk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku kontynuuje realizację działań z projektu osłonowego w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „NIETYKALNI”.

Celem głównym projektu jest zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą poprzez tworzenie i realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych oraz nowych form i metod wsparcia środowiskowego w tym poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Dotychczas zrealizowane działania w ramach projektu to:

  • Konkurs plastyczny na plakat w ramach kampanii przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – pt. „NIETYKALNI”
  • Marsz przeciw przemocy pod hasłem „ PRZEWORSKIE DZIECI PRZECIW PRZEMOCY”
  • Piknik edukacyjno –rekreacyjny „Szczęśliwe dzieci”.

Przed nami jeszcze:

  • Warsztaty dla dzieci i młodzieży które stanowić będą 3 bloki tematyczne: „Jestem kreatywny!”, „Trening umiejętności społecznych” oraz „Fitness dla mózgu”,
  • Szkolenia dla nauczycieli z zakresu Interwencji kryzysowej,
  • Pogadanki dla rodziców – „STOP przemocy w rodzinie!”
  • „Mikołaj przychodzi do każdego.

Powyższe działania przyczynią się do zniwelowania zjawiska przemocy na terenie Miasta Przeworska poprzez zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie, a także pozwolą na stworzenie i realizację programu profilaktyczno -terapeutycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt będzie uzupełnieniem kompleksowego budowania oferty środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zagrożonych i doświadczających przemocy domowej, oraz poprzez budowanie świadomości umożliwi pełniejsze działania naprawcze i profilaktyczne.

Łączna wartość projektu: 102 720 zł.
Dofinansowanie: 71 600 zł.