Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz – nabór do projektu dla osób pracujących

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk, zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób  bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Celem głównym Projektu jest:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Miasta Przeworsk przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?

  • indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD)
  • indywidualne wsparcie psychologiczne
  • indywidualne pośrednictwo pracy
  • szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe)
  • zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Miasto Przeworsk, które spełniają poniższe kryteria:

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższej grupy:

1) osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 11.07.2022 do 29.07.2022 roku.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Miasta Przeworsk oraz MOPS oraz MOF Jarosław – Przeworsk. W formie papierowej i elektronicznej w Biurze projektu w Jarosławiu ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław oraz w Punkcie Rekrutacyjnym w dawnym budynku oberży przy ul. Krakowskiej w Przeworsku oraz Referacie Rozwoju Miasta UM Przeworsk, Rynek 1 (Ratusz). Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować na email: mof@um.jaroslaw.pl oraz promocja.mof@um.jaroslaw.pl Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 668 216 354, 735 460 201, 695 520 200

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie uczysz-pracujesz_bez.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie loga2.png

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja posiadania statusu na rynku pracy oraz przynależnosci do Grupy Docelowej – pobierz.docx

Oświadczenie o dochodach na 1 osobę w rodzinie – pobierz.docx

Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamego wsparcia z EFS RPO WP 2014-2020 – pobierz.docx

Oświadczenie o statusie uczestnika. Informacja SL – pobierz.docx

Zał.nr.1 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Formularz rekrutacyjny – pobierz.docx

Zał.nr.2 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Karta oceny Rekrutacyjnej – pobierz.docx

Klauzula informacyjna MOF – pobierz.docx