Inwestycje w Pastewniku

Nabierają tempa prace inwestycyjne na terenie Zajazdu Pastewnik. Trwa proces przeniesienia i odtworzenia budynku mieszkalnego przy ul. Tkackiej 1 na teren zajazdu. Po zakończonym w 2018 r. pierwszym etapie prac, polegającym na rozbiórce budynku oraz wykonaniu fundamentów na Pastewniku, nadszedł czas na odtworzenie budynku w miejscu jego przeznaczenia.

Program użytkowy zakłada przeznaczenie budynku jako miejsce usług turystyczno-wystawienniczo-warsztatowych. Na parterze domu z Tkackiej zagospodarowane będzie pomieszczenie izby tkackiej oraz pokoje administracyjne i łazienki. Na dostosowanym poddaszu obiektu mieścić się będą pokoje warsztatowe i łazienki. Całość nawiązuje do zaktualizowanego przez zespół dr inż. arch. Marty Urbańskiej z Politechniki Krakowskiej projektu „Przeworskiego Zamysłu” opracowanego w latach 70. XX w. przez inż. Stanisława Żuka.
Wartość przeprowadzanych prac to 492 725,70 zł.
Równocześnie, w ramach realizowanego projektu, rozpoczęła się budowa nowego zaplecza sanitarno-higienicznego z kotłownią, która poprzedzona była rozbiórką starych sanitariatów, robotami ziemnymi i fundamentowymi. Obecnie wykonywane są instalacje podposadzkowe. Mamy nadzieję, że pogoda pozwoli na zakończenie prac w umownym terminie 31 sierpnia 2021 r. Przewidywany koszt tych robót wynosi 773 637,54 zł. Na obie inwestycje uzyskaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w wysokości 581 299,49 zł. Zadania na terenie Zajazdu Pastewnik wykonuje firma Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel z Tyniowic.