Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi reguluje ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U z 2003 r. Nr 106 poz.1002 z późn. zm.) i zgodnie z art.11 a, ust.1 tej ustawy Rada Miasta określiła w drodze uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, obejmujący między innymi: sterylizację lub kastrację zwierząt, poszukiwanie nowych właścicieli, usypianie ślepych miotów.

Powyższa uchwała ma na celu złagodzenie uciążliwości ze strony bezpańskich psów i kotów na terenie miasta Przeworska, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i czystości miasta. Przyczyni się również do ograniczenia populacji porzuconych zwierząt. Jedną z form przeciwdziałania bezdomności zwierząt uregulowanych Uchwałą Rady Miasta Przeworska jest prowadzenie akcji związanej z adopcją bezdomnych zwierząt przez nowych właścicieli polegającej na:

1. Publikowaniu ogłoszeń o bezdomnych zwierzętach.

2. Współfinansowaniu kosztów utrzymania bezdomnego zwierzęcia w kwocie:

  • w przypadku psa: 600 zł wypłacanej nowemu właścicielowi w miesięcznych ratach po 100 zł przez pierwsze 6 miesięcy adopcji,
  • w przypadku kota: 420 zł wypłacanej nowemu właścicielowi w miesięcznych ratach po 70 zł przez pierwsze 6 miesięcy adopcji.

3. Współpracy z wolontariuszami mogącymi się podjąć:

  • dowiezienia zwierzęcia na zabieg kastracji lub sterylizacji i przetrzymania go do wyzdrowienia,
  • przetrzymania zwierzęcia do czasu znalezienia nowego właściciela,

4. Współfinansowaniu pobytu bezdomnego zwierzęcia u wolontariusza w celach określonych:

  • w pkt 3, ppkt a w kwocie 100 zł miesięcznie, nie dłużej niż 3 miesiące,
  • w pkt 3, ppkt b w kwocie 70 zł miesięcznie w przypadku psa i 50 zł w przypadku kota nie dłużej niż 6 miesięcy.

Program ustala ponadto następujące obowiązki wolontariusza lub osoby podejmującej się adopcji bezdomnego zwierzęcia:

  • poddawanie się kontroli warunków w jakich przebywają zwierzęta;
  • zapewnienie jedzenia, wody i odpowiedniego miejsca do spania;
  • niezwłoczne powiadomienie Urzędu Miasta Przeworska o zaginięciu zwierzęcia.

Szczegółowych informacji na temat akcji związanej z adopcją bezdomnych zwierząt udziela Straż Miejska w Przeworsku, Urząd Miasta, ul. Jagiellońska 10 (parter, wejście od strony parkingu przy ul. Jagiellońskiej). Tel. 16 648-78-44 wew. 116.