Pomoc uzależnionym i ofiarom przemocy

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10, 37 – 200 Przeworsk

Tel.: 16 648 78-44, wew. 101 lub 119

Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przeworsku

Przewodnicząca – Marta Śliwa

Sekretarz – Robert Dybaś

Członkowie – Magdalena Szlachta, Agata Kukulska, Maria Korzystka, Danuta Dąbrowska, Andrzej Stęc, Mariusz Curzytek


Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego przeciwalkoholowego

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu, co do zasady jest dobrowolne, a zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (przymus leczenia) może być nałożony wyłącznie przez sąd. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu  (przymusowe leczenie) jest sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby – której postępowanie dotyczy. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu precyzuje  ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. 2019.2277 z późn. zm.)

Wniosek do Sądu Rejonowego w Przeworsku w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu złożyć mogą dwie instytucje:
•    gminna komisja  rozwiązywania problemów alkoholowych 
•    prokurator

Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu przez osobę uzależnioną od alkoholu, która posiada miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie miasta Przeworska, można złożyć do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Przeworsku.
Do pobrania – Klauzula informacyjna, wniosek – DOC, PDF,

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucje takie jak ośrodek pomocy społecznej, kuratorzy społeczni, policja, pracodawca itp., a także osoba uzależniona z własnej inicjatywy.

Forma i miejsce składania wniosku

Wniosek w zamkniętej kopercie, należy złożyć w formie pisemnej pocztą na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk lub osobiście:

  • w Urzędzie Miasta Przeworska – pok. nr 124 I piętro (tel. 16 648 – 78 -44 wew. 101)
  • w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy w Rodzinie w dniach i godzinach dyżurowania przewodniczącej MKRPA (budynek MOPS w Przeworsku, ul. Krakowska 30)

Przesłanki złożenia wniosku

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:
•    rozkład życia rodzinnego,
•    demoralizację nieletnich,
•    uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
•    systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Tryb postępowania:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przeworsku:
•    rozpatruje  wniosek o  zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających alkohol,
•    przeprowadza z osobami mającymi problem alkoholowy rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnie leczenia odwykowego,
•    kieruje do biegłych ( psychiatry i psychologa) na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
•    monitoruje podjęte dobrowolnie leczenie odwykowe,
•    w przypadku odmowy leczenia lub przerwania terapii, kieruje wniosek do sądu o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Postępowanie przed sądem
Sąd może na podstawie zebranych przez Komisję dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, informacji z poradni  itp.) wydać następujące orzeczenie:
•    oddalić wniosek, 
•    orzec obowiązek leczenia odwykowego w niestacjonarnym (leczenie ambulatoryjne) zakładzie leczniczym, czyli poradni, lub w zakładzie  stacjonarnym (leczenie zamknięte) czyli szpitalu.

Sądowe postępowanie jest dla osoby uzależnionej bezpłatne. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, które staje się prawomocne po upływie 21 dni. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.
Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo jak wymaga tego cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Poprawiony: piątek, 05 marca 2021 13:48

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy w Rodzinie po przerwie wznawia swoją działalność

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, stosuje przemoc – jest takie miejsce, gdzie możesz uzyskać pomoc.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Krakowska 6 (budynek MOPS) czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 16.30 zaprasza do korzystania z BEZPŁATNEJ pomocy specjalistów:

Psycholog Specjalista psychoterapii uzależnieńMaria Korzystka  
Pn. 13.05.2024 r.
 
Pn. 10.06.2024 r.
Pedagog Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychMarta Śliwa    Pn. 06.05.2024 r.Pn.03.06.2024 r.
Kurator SądowyIwona Godlewska   Wt. 07.05.2024 r.Wt. 04.06.2024 r.
PrawnikRobert Dybaś  Czw. 09.05.2024 r.Czw. 06.06.2024 r.
Mediator, Specjalista PARPA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinieAgnieszka Puchalska  Śr. 22.05.2024 r.Śr. 26.06.2024 r.

PUNKT ma na celu pomoc:

  • osobom będącym w kryzysie,
  • uzależnionym do alkoholu i narkotyków,
  • ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej,
  • nastolatkom w rozwiązywaniu problemów domowych i rówieśniczych,
  • w zakresie uzyskania informacji o grupach wsparcia oraz możliwości nawiązywania z nimi kontaktu,
  • prawną z zakresu uzależnień i przemocy(pomoc w przygotowaniu pism procesowych).


Jeśli nie masz możliwości lub nie jesteś gotów na bezpośrednie spotkanie, a mimo to potrzebujesz profesjonalnej porady zadzwoń pod numer (16) 649 05 30. Pamiętaj, że kontakt telefoniczny zapewnia jedynie doraźną pomoc. Zachęcamy do osobistego zgłoszenia się do nas.
Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do osoby szukającej pomocy.


Grupa wsparcia dla osób poszkodowanych więcej informacji – kliknij.

PRZEWORSK PRZECIW DEPRESJI

W ostatnich latach coraz więcej młodych osób boryka się z problemami zdrowia psychicznego. Depresja niszczy różne wymiary dziecięcego i młodzieńczego życia, prowadząc do zaburzeń emocjonalnych, poznawczych, motywacyjnych  oraz wegetatywnych.

Umiejętność rozpoznawania i trafnego diagnozowania objawów depresji stanowi podstawę skutecznych oddziaływań terapeutycznych. Stąd tak ważne w tej dziedzinie są kompetencje zawodowe lekarzy, psychiatrów, psychologów czy terapeutów, ale przede wszystkim rodziców i nauczycieli, którzy poprzez codzienny kontakt z młodzieżą powinni posiadać umiejętność odczytywania symptomów depresji.

Miasto Przeworsk jako Partner Lokalny Projektu pn. „Eska – razem przeciw depresji” jednoczy się z młodymi ludźmi walczącymi z depresją, dodając im sił i wiary w lepszą przyszłość oraz pomaga odnaleźć na nowo sens życia.

W tym celu, specjalnie dla miasta Przeworska, została utworzona strona internetowa stanowiąca kompendium wiedzy o depresji wśród dzieci i młodzieży oraz jej przeciwdziałaniu: https://www.eska.pl/razemprzeciwdepresjimiastoprzeworsk/