Zdalna szkoła

ZDALNA SZKOŁA+

W połowie kwietnia informowaliśmy o dobrej wiadomości dla uczniów przeworskich szkół w związku z pozyskanymi przez miasto Przeworsk laptopami do nauki zdalnej. W drugim konkursie organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo, również wzięliśmy udział. Projekt złożony przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela w programie #ZDALNASZKOŁA+, po raz kolejny został pozytywnie oceniony. 32 laptopy, które w całości sfinansowane zostały z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w imieniu Leszka Kisiela Burmistrza Miasta Przeworska odebrał z-ca burmistrza Wojciech Superson. Wartość pozyskanego sprzętu to 74 523 zł, w tym ubezpieczenie również w ramach grantu na kwotę 923 zł. Laptopy zostaną przekazane dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają potrzeby swoich uczniów i zadbają o odpowiednie rozdysponowanie sprzętu.

ZDALNA SZKOŁA +

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

ZDALNA SZKOŁA

Trudna sytuacja związana z epidemią COVID- 19 oraz ograniczeniami i izolacją społeczną, której wszyscy doświadczamy, w dużej mierze dotyka dzieci i młodzież. W wyniku zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych, uczniowie, a także nauczyciele od kilku tygodni musieli zmienić system nauczania na zdalną szkołę, by za pośrednictwem komputerów przyswajać konieczną wiedzę. Dla wielu, było to nie lada wyzwanie, również dla rodzin, wśród których zabrakło koniecznego sprzętu do zdalnej nauki. Mając na uwadze konieczność doposażenia szkół, aby umożliwić dzieciom realizację zadań związanych z nauką w sposób zdalny, Burmistrz Miasta Przeworska złożył wniosek w projekcie „Zdalna szkoła” na dofinansowanie zakupu laptopów z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Miejska Przeworsk otrzyma 69 234,00 zł. W ramach tej kwoty dla przeworskich szkół zostanie zakupionych 33. laptopów z oprogramowaniem, umożliwiających mobilny dostęp do Internetu. Dyrektorzy szkół najlepiej znają sytuację swoich uczniów i zgodnie z wcześniej złożonym zapotrzebowaniem, po wyłonieniu dostawcy sprzętu, odpowiedzą na potrzeby zgłaszane przez rodziców.

ZDALNA SZKOŁA

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.