Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Przeworsku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt projektu: 1 791 317,88 zł.

Kwota dofinansowania: 1 423 416,52 zł.

Okres realizacji: 23.10.2009 – 30.08.2011

Dofinansowanie z Unii Europejskiej zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Osi priorytetowej: 2. Infrastruktura techniczna. Działanie: 2.2 Infrastruktura energetyczna. Temat priorytetu: 43 – Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią.

Projekt zakłada poprawę stanu technicznego i efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej prowadzonej przez Gminę  Miejską Przeworsk poprzez inwestycje termomodernizacyjne. Projektem objęte jest Przedszkole Miejskie nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku. W efekcie prac termomodernizacyjnych nastąpi zmniejszenie poboru energii cieplnej przez obie placówki oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych spalin szkodliwych dla środowiska na terenie Miasta Przeworska. Planuje się oszczędności energii w granicach 1433,28 MWh/rok. Efekt projektu widoczny będzie także poprzez szereg usprawnień wprowadzonych do budynku, a w szczególności przez:

  • docieplenie i uszczelnienie ścian, stropu, dachów, okien, drzwi,
  • ograniczenie ilości ciepła zużywanego na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego i przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
  • podniesienie sprawności instalacji grzewczej,
  • budowę nowych kotłowni,
  • zmianę konwencjonalnego źródła ciepła na źródło niekonwencjonalne (promieniowania słonecznego),
  • odnowę elewacji budynków.

Efektem realizacji projektu będzie również m.in. podwyższenie jakości kształcenia a w konsekwencji lepsze przygotowanie absolwentów szkoły do dalszych etapów edukacji. Kształcenie uczniów na odpowiednio wysokim poziomie i zgodnym z zapotrzebowaniem rynku pracy prowadzi w konsekwencji do redukcji bezrobocia.