Rewitalizacja zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem

Całkowity koszt projektu: 3 810 985,64 zł

Kwota dofinansowania: 3 060 166,12 zł

Okres realizacji: 7.08.2009 – 28.06.2013

18 października 2011 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 18/1923/11 dokonał zmiany Uchwały nr 42/797/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1 Rewitalizacja miast RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – złożonych w procedurze standardowej.

W efekcie dokonania relokacji środków Uchwałą Nr 18/1922/11 z dnia 18 października 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania 5 wniosków z listy rezerwowej. Do dofinansowania wybrane zostały wnioski złożone przez: Archidiecezję Przemyską Obrządku Łacińskiego, Gminę Miejską Przeworsk, Gminę Sieniawę, Gminę Nowa Sarzyna i Gminę Pilzno. Po uzupełnieniu dokumentacji w zakresie procedur środowiskowych przystąpimy do rewitalizacji zabytkowego ratusza i jego najbliższego otoczenia.

Plany rewitalizacji przewidują budowę tarasu widokowego na wieży ratusza. Piwnice ratusza przystosowane zostaną do funkcji wystawienniczej. W pomieszczeniach na parterze i piętrze powstaną biura i sala konferencyjna. W niektórych pomieszczeniach wymieniona zostanie posadzka. Zakłada się wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, stolarki okiennej i drzwiowej. Zmieni się także otoczenie ratusza. Dookoła ratusza ułożona zostanie granitowa posadzka.


05 kwietnia 2012 r.

W ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem w Przeworsku”, realizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie ze środków Unii Europejskiej, przeworski magistrat przystąpił do realizacji inwestycji. Przetarg na realizację zadania wygrała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stand z Łąki. Po świętach wielkanocnych zostanie sporządzona umowa i firma Stand przystąpi do wykonania rewitalizacji Ratusza.


30 października 2012 r.

Od kwietnia 2012 r. trwają prace przy miejskim ratuszu. Wykonane zostały przyłącza wodociągowe, przebudowano odcinki sieci kanalizacji ogólnospławnej. Wykonano także przyłącza kanalizacji deszczowej. Zakończone zostały już roboty budowlane, w tym: przebudowano wewnętrzną instalację wodociągową, instalację elektryczną oraz instalację sygnalizacji pożaru. Elewacja ratusza została poddana renowacji. W ramach prowadzonych prac opracowana została konstrukcja i technologia fontanny (na placu od strony tylnego wejścia). Teren wokół ratusza wykładany jest granitową kostką.

Od lipca br. trwa remont pomieszczeń wewnątrz budynku.


27 września 2013 r. miejski ratusz, po zakończonej w czerwcu br. rewitalizacji, został oficjalnie otwarty. Na jego remont miasto uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.1 Rewitalizacja miast RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Projekt „Rewitalizacja zabytkowego ratusza wraz z otoczeniem” zamknął się w kwocie 3 810 985,64 zł. Uzyskana kwota dofinansowania to 3 060 166,12 zł.

Najważniejsze przeprowadzone prace to budowa tarasu widokowego na wieży ratusza, dostosowanie piwnic do funkcji wystawienniczej, dostosowanie pomieszczeń parteru i piętra do funkcji biurowej wraz z urządzeniem sali konferencyjnej. Wykonano m.in. nowe posadzki, wymieniono instalację elektryczną, wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizacyjną, stolarkę okienną i drzwiową. Najbliższe otoczenie ratusza zyskało blasku. Wymieniono nawierzchnię placu wokół obiektu, a podświetlając go, podkreślono jego charakterystyczne elementy architektoniczne.