Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Przeworsk.

Dostrzegając wpływ sektora zaawansowanych technologii na rozwój gospodarczy regionów władze naszego miasta kładą nacisk na niwelowanie barier w dostępie do Internetu oraz technik informacyjnych. W tym celu Miasto Przeworsk przygotowało wniosek o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu” w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest obecnie w fazie realizacji.

Cel projektu:

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W wyniku realizacji projektu dzieci i młodzież z terenu naszego miasta, będzie miała szansę na lepszy start w przyszłość. Nabycie umiejętności korzystania z komputera i dostęp do Internetu wpłynie na poprawę warunków edukacji szkolnej, co przyczyni się do podniesienia poziomu cywilizacyjnego, m.in. małych obszarów miejskich poprzez ich zrównoważony rozwój. Jednocześnie poprzez realizację projektu zostanie zwiększony dostęp do edukacji dla osób niepełnosprawnych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii możliwe będzie korzystanie z zasobów edukacyjnych.

Koncepcja projektu: Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu” składa się z dwóch części: działań głównych, mających na celu zmniejszenie wykluczenia cyfrowego spowodowanego trudną sytuacją materialną rodzin lub niepełnosprawnością, polegających na wyposażeniu w usługę dostępu do Internetu 80 gospodarstw domowych, za pomocą rozbudowanej własnej miejskiej sieci internetowej z czego 40 gospodarstwa otrzymają także sprzęt komputerowy, działań szczegółowych , mających na celu wzmocnienie głównego celu projektu i przyczyniających się do zmniejszenia problemu wykluczenia cyfrowego poprzez:

 • stworzenie możliwości beneficjentom projektu i ich rodzinom (140 osób) uczestnictwa w szkoleniach podnoszących znajomość obsługi komputera oraz wykorzystania zasobów Internetu,
 • wzrost wykorzystania technologii internetowych w życiu prywatnym i publicznym
 • zmniejszenie barier technologicznych, ekonomicznych i materialnych w dostępie i wykorzystaniu  Internetu.

Bezpośredni beneficjenci Projektu:

Grupami docelowymi, które w ramach projektu otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu albo dofinansowanie dostępu do Internetu i sprzęt komputerowy są:

 • gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych przez dzieci i młodzież uczącą się,
 • gospodarstwa domowe, w których dziecko niepełnosprawne posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

Szacowana całkowita wartość projektu wynosi: 517 272,25 zł. Udział środków Unii Europejskiej w kwocie dofinansowania w ramach Działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wynosi obecnie 100 %. wydatków kwalifikowalnych. Gmina Miejska Przeworsk nie wnosi wkładu własnego.

Harmonogram realizacji projektu:

 • Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu  – styczeń 2010 – kwiecień 2010
 • Ocena wniosku o dofinansowanie – kwiecień 2010 – październik 2010
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie – styczeń 2011
 • Realizacja projektu – luty2011 – październik 2013
 • Rozliczenie końcowe projektu – listopad 2013 – grudzień 2013
 • Okres trwałości projektu – grudzień 2013 – grudzień 2018

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu” został zamieszczony na Liście rankingowej (3 miejsce 85,5 pkt.) zatwierdzonej przez Instytucję Pośredniczącą do dofinansowania w ramach 8 Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Lista rankingowa dostępna jest na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Koordynator projektu:

Strona projektu: http://projekt.przeworsk.um.gov.pl