Przebudowa drogi ul. Lipowa

Realizację zadania / projektu dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 dla gmin i powiatów

Nazwa programu lub funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI UL. LIPOWA

Wartość dofinansowania: 97 047,15 zł

Całkowita wartość inwestycji: 97 647,15 zł

Środki własne Gminy Miejskiej Przeworsk: 600,00 zł

Harmonogram realizacji: od 20.02.2020 do 07.09.2020

Wykonawca robót budowlanych: DRO-BRUK Bogdan Wojtuń Gniewczyna Tryniecka 139

Opis projektu:

Cel projektu: Poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej ul. Lipowej w Przeworsku, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu, sprawniejsze odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Zadania przewidziane do realizacji: Przebudowa odcinka drogowego o długości 105 mb od skrzyżowania z ul. 11-go Listopada do skrzyżowania z ul. Misiągiewicza.

Grupy docelowe: Projekt skierowany jest do mieszkańców ul. Lipowej w Przeworska oraz uczestników ruchu drogowego.

Efekty i produkty projektu: Przebudowany zostanie odcinek drogi ul. Lipowej o długości 105 mb o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 652,70 m2, wraz z obrzeżami o długości 40,00 mb i krawężnikami betonowymi o długości 244,00 mb.

Przed inwestycją:

Zakończenie inwestycji: