Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Przeworsku

Całkowity koszt projektu: 4 997 662,36 zł.

Kwota dofinansowania: 3 194 669,20 zł.

Okres realizacji: 24.10.2011 – 15.09.2013

8 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania 34 projekty złożone w konkursie o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B – Zaopatrzenie w wodę RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wśród nich jest projekt złożony przez przeworski magistrat – Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Przeworsku.

Planowane prace:

STACJA UZDATNIANIA WODY:

  • roboty ogólnobudowlane polegające na rozbiórce istniejących konstrukcji betonowych i żelbetonowych, wykonanie nowych fundamentów pod agregaty  pompowe i urządzenia filtrujące, roboty murowe i układanie glazury w pomieszczeniach  technologicznych, roboty posadzkowe, roboty malarskie , budowę kompletnego zbiornika wody surowej o konstrukcji żelbetonowej,
  • roboty instalacyjno montażowe urządzeń filtrujących, pompowni, zbiorników, armatury odcinającej i sterowniczej, instalację do dezynfekcji wody, instalację technologiczną, wodociągową, kanalizacyjną i wentylacje pomieszczeń, demontaż istniejących urządzeń,
  • roboty instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia, sterowniczej i monitorującej proces uzdatniania i magazynowania wody, instalacje i sieci zewnętrzne na terenie stacji wodociągowej, rozdzielnice elektryczne.

SIEĆ WODOCIĄGOWA:

  • modernizacja  sieci wodociągowej w rejonie ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku dotyczącą odcinków sieci przesyłowo – rozdzielczej z przyłączami PE do budynków, wraz z typowym uzbrojeniem technicznym w zakresie armatury odcinającej oraz kontrolnej, następnie włączonej do istniejącego wodociągu,
  • modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Lubomirskich dot. odcinków sieci rozdzielczej wraz z typowym uzbrojeniem technicznym w zakresie armatury odcinającej, przeciwpożarowej, zabezpieczającej i kontrolnej, które zastąpią eksploatowaną dotychczas sieć przewodów żeliwnych i azbestowo – cementowych.

Zakończona została, jedna z większych, inwestycja obejmująca swym zakresem modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Przeworsku. Modernizacja SUW obejmowała kompletną wymianę urządzeń technologii uzdatniania wody, całkowite zautomatyzowanie technologii poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, wymianę sieci wodociągowych w ulicach: Lubomirskich, Skłodowskiej, Gorliczyńskiej, Pod Parkiem, Szkolnej, ks. Prałata Adama Ablewicza, Krakowskiej o łącznej długości 5,94 km.