Liderzy konsultacji społecznych

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o konsultacjach społecznych dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Grunwaldzkiej w Przeworsku, w dniach od 14 czerwca 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku.


Raport z techniki: Mapa Interaktywna w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.  Grunwaldzkiej w Przeworsku.

Raport ze Spotkania konsultacyjnego w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku.

W związku z realizacją przez Gminę Miejską Przeworsk projektu „Liderzy konsultacji społecznych” Burmistrz Miasta Przeworska informuje o przystąpieniu  do realizacji 2 kolejnych technik konsultacji dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w rejonie ul. Grunwaldzkiej, tj. spotkania konsultacyjnego oraz mapy interaktywnej.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE odbędzie się 29 czerwca 2021 r., o godz. 16.00 w sali narad w ratuszu (I piętro, Rynek 1, Przeworsk). Natomiast konsultacje poprzez MAPĘ INTERAKTYWNĄ, (moduł ekonsultacje) dostępne będą na stronie internetowej https://mprzeworsk.e-mapa.net/ już od 14 czerwca 2021 r.

Mapa interaktywna to specjalnie przygotowana aplikacja internetowa (moduł eKonsultacje działający w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Przeworska), która umożliwia proste i szybkie złożenie wniosku do projektu MPZP w rejonie ul. Grunwaldzkiej, bez konieczności wychodzenia z domu. Konsultacje tą techniką potrwają do 21 czerwca br. Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Instrukcja obsługi modułu eKonsultacje


Raport z internetowego badania ankietowego w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku

Raport ze spotkania otwartego w ramach konsultacji społecznych  dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku

Spotkanie otwarte – obejrzyj tutaj https://www.youtube.com/watch?v=pzVG2BxAzHQ

Konsultacje społeczne – film promocyjny obejrzyj tutaj https://www.youtube.com/watch?v=ynTBohA0htw


Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w rejonie ul.Grunwaldzkiej – dokumentu określającego przeznaczenie terenu oraz lokalne zasady zagospodarowania. Spotkanie odbędzie się dzisiaj, 10 grudnia, o godz.16.00,
w ratuszu, I piętro
, Rynek 1. Ze względu na obostrzenia dotyczące gromadzenia się osób, spotkanie otwarte zostanie przeprowadzone również z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Link do uczestnictwa w spotkaniu otwartym on-line, zorganizowanym w ramach Konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku: https://www.youtube.com/channel/UCsyvh9kfaQHVvMnJ2ZJNI5A

Numer telefonu, umożliwiający zabranie głosu w przedmiocie konsultacji lub zgłoszenie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 663 986 788
Telefon będzie aktywny podczas spotkania. Prosimy dzwonić w wyznaczonej części spotkania.

Formularz ankiety oraz formularz wniosku do planu – do wypełnienia i złożenia w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. w formie:

– papierowej – w kancelarii Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

– elektronicznej – na adres: budownictwo@przeworsk.um.gov.pl


7 grudnia br. zakończone zostało badanie ankietowe dotyczące sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku. Obszar objęty opracowaniem MPZP: https://mprzeworsk.e-mapa.net/?userview=38

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w dniach 2-7 grudnia br. Państwa udział w konsultacjach był dla nas bardzo ważny, a zebrane dane posłużą do lepszego zaprojektowania otaczającej nas przestrzeni.


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym online, dotyczącym sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku.

Obszar objęty opracowaniem MPZP: https://mprzeworsk.e-mapa.net/?userview=38

Państwa udział w konsultacjach jest dla nas bardzo ważny, a zebrane dane posłużą do lepszego zaprojektowania otaczającej nas przestrzeni.

Link do ankiety: https://………….

Prosimy o wypełnienie ankiety
od 2 do 7 grudnia 2020 r.


Przeworsk, 24-11-2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
oraz uchwały Nr XXIX/225/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Przeworsk, w związku z realizacją przez Gminę Miejską Przeworsk projektu „Liderzy konsultacji społecznych”

Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia, że w dniach od 2 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku.

1. Cel konsultacji

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii oraz pozyskanie dodatkowych informacji i sugestii społeczności lokalnej w sprawie opracowywanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku. Przeprowadzenie konsultacji ma pomóc Gminie efektywniej prowadzić planowanie i zagospodarowanie przestrzenne uwzględniając wnioski dotyczące przyszłych funkcji, sposobu zagospodarowania i ewentualnej zabudowy poszczególnych nieruchomości, co przełoży się na świadome gospodarowanie przestrzenią w poszanowaniu praw właścicieli i użytkowników przedmiotowego obszaru.

2. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku, objęty Uchwałą nr XVIII/197/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 stycznia 2020 r. Granice terenu objętego opracowaniem ww. planu oznaczone są kolorem czerwonym na poniższej mapie.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w dniach od 02 – 10 grudnia 2020 r., w tym:

1) Internetowe badanie ankietowe zostanie przeprowadzone w dniach od 02-07 grudnia 2020r.,

2) Spotkanie otwarte zostanie przeprowadzone w dniu 10 grudnia 2020r.

4. Forma konsultacji/techniki konsultacji

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

1) Internetowego badania ankietowego,

– zebranie szczegółowych informacji na temat potrzeb i opinii mieszkańców – ankieta anonimowa dostępna od 02-07 grudnia 2020 r. na stronie www.przeworsk.um.gov.pl,

2) Spotkania otwartego,

– zaprezentowanie uwarunkowań planu, udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania związane z projektowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, udział ekspertów – spotkanie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 r. o godz. 16.00 w Ratuszu, ul. Rynek 1, 37-200 Przeworsk.

W przypadku utrzymania obostrzeń dotyczących gromadzenia się osób, spotkanie otwarte zostanie przeprowadzone również z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby, które zainteresowane są wzięciem udziału w spotkaniu otwartym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość prosimy o zgłoszenie się na adres e-mail: budownictwo@przeworsk.um.gov.pl , nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem spotkania otwartego. W odpowiedzi na Państwa wiadomość, która powinna zawierać imię i nazwisko, dzień przed spotkaniem prześlemy link do aplikacji wraz z instrukcją uczestnictwa.

Po zakończeniu konsultacji opracowane zostaną wyniki konsultacji, zawierające informacje podsumowujące przebieg konsultacji, dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu.

(-) Leszek Kisiel
Burmistrz Miasta Przeworska


Na 2477 gmin w Polsce, Przeworsk znalazł się w gronie 14, które przystąpiły do projektu „Liderzy konsultacji społecznych”. Gmina Miejska Przeworsk otrzymała grant w wysokości 50 000 zł, w ramach projektu „Liderzy konsultacji społecznych”, NR POWR.02.19.00-00-KP19/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Projekt zostanie wykorzystany przy miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku, sporządzanym na podstawie Uchwały nr XVIII/197/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 stycznia 2020 r., obejmującym teren określony na załączniku nr 1 do ww. uchwały.

Konsultacje społeczne będą realizowane w czterech technikach konsultacyjnych: spotkania otwartego, badania ankietowego, spotkania konsultacyjnego oraz mapy interaktywnej. Projekt realizowany jest w terminie od 10.08.2020 r. do 30.06.2021 r.

Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej – dokumentu określającego przeznaczenie terenu oraz lokalne zasady zagospodarowania.

Mieszkańcu Przeworska, miej wpływ na przestrzeń w której żyjesz!