Gminny program rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022

Gmina Miejska Przeworsk przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 – 2022. Program ten jest jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych, gdyż jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na terenie naszego miasta oraz umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków na ich rozwiązanie. Dokument powinien diagnozować wszystkie problemy i zagrożenia na terenie miasta, a następnie definiować konkretne działania, które będą receptą na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów. Istotnym jest, aby w Programie zostały ujęte działania realizowane zarówno z funduszy strukturalnych, jak i innych środków publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.
Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Ma zatem służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.
Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych, zwanych interesariuszami rewitalizacji.  Dlatego też proces opracowywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.
W ramach procesu przeprowadzona zostanie analiza w 5 wymiarach: społecznym, gospodarczym, technicznym, środowiskowym i przestrzenno-funkcjonalnym. Opierać się będzie na danych statystycznych i wskaźnikach oraz wynikach badań z mieszkańcami. Ponadto w trakcie opracowania Programu przeprowadzone zostaną wieloetapowe konsultacje społeczne.
Zapraszamy do skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii i pomysłów na rewitalizację, w tym do uczestnictwa w konsultacjach społecznych i badaniach ankietowych. Każdy głos i pomysł jest niezwykle cenny. Im szerszym konsultacjom zostaną poddane zapisy Programu, tym bardziej działania naprawcze w nim wyznaczone będą zaspokajały potrzeby mieszkańców.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 powinien zostać wykonany zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777 z późn. zm.);
 2. „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”;
 3. „Instrukcją przygotowania programów rewitalizacyjnych w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”;
 4. Strategią Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022;
 5. Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk na lata 2014 – 2020;
 6. Uchwałą NR XXIX/225/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Przeworsk;
 7. Wymogami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, aktualnymi regulacjami prawnymi, dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Miejska Przeworsk.

15 listopada 2016 r. podpisana została umowa na realizację projektu z firmą EU-CONSULT. Od tego momentu rozpoczęto prace nad przygotowaniem delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

PRZEDŁUŻENIE NABORU PROJEKTÓW DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK NA LATA 2016-2022

Burmistrz Miasta Przeworska informuje o przedłużeniu naboru propozycji przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022. Termin składania propozycji projektów upływa 13 marca 2017 r.

Uchwała nr 1 Komitetu Rewitalizacji.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.


BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA OGŁASZA IV NABÓR DO KOMITETU REWITALIZACJI


BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA OGŁASZA III NABÓR CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI


BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA OGŁASZA II NABÓR CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XXXIII/282/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Nabór trwa od 21 lutego 2017 r. do 10 marca 2017 r.


Przeworsk, 31.01.2017 r.

BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA OGŁASZA NABÓR CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XXXIII/282/17 Rady Miasta Przeworska
z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Nabór trwa od 01 lutego 2017 r. do 20 lutego 2017 r.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022, oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Przeworska w zakresie rewitalizacji. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

Zasady naboru do Komitetu Rewitalizacji

 1. Komitet powołuje Burmistrz Miasta Przeworska w drodze zarządzenia.
 2. W skład Komitetu wchodzi od 9 do 19 członków, w tym:

1)      od 2 do 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Przeworska i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Burmistrza Miasta Przeworska,

2)      od 1 do 3 przedstawiciel Rady Miasta Przeworska wskazanych przez Radę Miasta Przeworska,

3)      od  2  do  4  przedstawicieli  sektora  społecznego  (organizacji  pozarządowych  i  grup nieformalnych, działających na terenie Miasta Przeworska),

4)      od 2 do 4 przedstawicieli podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Przeworska),

5)      od 2 do 4 przedstawicieli mieszkańców Miasta Przeworska, niebędących członkami organizacji, o których mowa w pkt 3 i 4 i niepracujących w Urzędzie Miasta Przeworska i jednostkach organizacyjnych.

3.       Przy wyborze członków do Komitetu Rewitalizacji brane będą pod uwagę następujące elementy:

1)      znajomość tematyki dotyczącej rewitalizacji

2)      uczestnictwo w procesie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk,

3)      doświadczenie w działalności społecznej, gospodarczej, publicznej, partnerstwach lokalnych lub/i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Złożone oferty na Członka Komitetu poddane zostaną ocenie punktowej przez Komisję, na podstawie której zostanie wybrany skład Komitetu.

5. Przedstawiciele podmiotów wskazanych w ust. 2 pkt 3, 4 oraz 5 mogą zgłaszać chęć przystąpienia do Komitetu poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem do Regulaminu. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy złożyć:

1)      drogą elektroniczną na adres:  info@przeworsk.um.gov.pl
2)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta w Przeworsku, Ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk.
3)      osobiście w Urzędzie Miasta w Przeworsku, w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 103 w godzinach pracy urzędu.

Osoby do kontaktu:

Pani Renata Pelc – rrm@przeworsk.um.gov.pl , tel.: 16 648-78-44

Pani Renata Kuk – rrm2@przeworsk.um.gov.pl , tel.: 16 648-78-44

Konsultacje społeczne
Gminny Program Rewitalizacji – czerwiec 2018
Załącznik graficzny – podstawowe kierunki zmian funkcjonalno – przestrzennych obszaru rewitalizacji – czerwiec 2018.
Formularz uwag – GPR czerwiec 2018 (doc.)
Formularz uwag – GPR czerwiec 2018 (wersja on-line)
Ankieta konsultacyjna – GPR czerwiec 2018 (doc.)
Ankieta konsultacyjna – GPR czerwiec 2018 (wersja on-line)


Zarządzenie nr 49 2018 z dnia 6 czerwca 2018 w sprawie konsultacji spolecznych Gminnego Programu Rewitalizacji
Obwieszczenie w sprawie konsultacji spolecznych Gminnego Programu Rewitalizacji


Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 – Raport z konsultacji społecznych projektu GPR

Formularz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji – http://www.przeworsk.bip.info.pl/plik.php?id=7706

Link do formularza zgłaszania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 – http://euconsul.pro-linuxpl.com/1/index.php?r=survey/index&sid=564366&lang=pl )

Załącznik graficzny do Gminnego Programu Rewitalizacji – http://bipfiles.przeworsk.um.gov.pl/rrm/zalacznik_graficzny_przedstawiajacy_podstawowe_kierunki_zmian_funkcjonalno-przestrzennych_obszaru_rewitalizacji.pdf

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 – projekt dokumentu do konsultacji link: http://www.przeworsk.bip.info.pl/plik.php?id=7707


Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 – Raport z konsultacji społecznych projektu GPR

INFORMACJA ZE SPOTKANIA WARSZTATOWEGO W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

W dniu 20.04.2016 r. w sali Ratusza odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji. Warsztaty dotyczyły projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.

Warsztaty prowadzone były przez przedstawicieli firmy EU-CONSULT z Gdańska.  Uczestniczyły w nich władze miasta oraz pracownicy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych. Wśród zaproszonych gości byli: Radni Miasta Przeworska, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji działających na terenie miasta oraz mieszkańcy miasta.

W pierwszej części spotkania omówione zostały najważniejsze aspekty prawne, instytucjonalne, merytoryczne procesu rewitalizacji oraz projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022. Przedstawiono główne załażenia dokumentu, a także omówiono sytuację społeczno – gospodarczą obszaru rewitalizacji.

Druga część konsultacji miała charakter warsztatowy. Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję na temat proponowanych działań miękkich na obszarze rewitalizacji oraz głównego celu dokumentu.

Szczegółowe wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane po ich zakończeniu.


Link do formularza zgłaszania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022:

https://www.ankietka.pl/ankieta/268672/formularz-uwag-gpr-dla-gminy-miejskiej-przeworsk.html

https://www.ankietka.pl/ankieta/268656/gpr-gmina-miejska-przeworsk-na-lata-2016-2022.html

Link do formularza zgłaszania uwag do projektu GPR– GPR (odt 127.46 KB)

Ankieta diagnozująca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarach do rewitalizacji – ankieta.docINFORMACJA ZE SPOTKANIA WARSZTATOWEGO W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI ORAZ ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU I ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI

W dniu 16.12.2016 r. w sali Ratusza odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji. Warsztaty dotyczyły wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Warsztaty prowadzone były przez przedstawicieli firmy EU-CONSULT z Gdańska.  Uczestniczyli w nich: Burmistrz Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel, Zastępca Burmistrza Wojciech Superson oraz pracownicy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych. Wśród zaproszonych gości byli: Radni, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji działających na terenie miasta oraz mieszkańcy miasta.

W pierwszej części spotkania omówione zostały najważniejsze aspekty prawne, instytucjonalne, merytoryczne procesu rewitalizacji oraz diagnoza społeczna opisująca sytuację społeczno – gospodarczą miasta Przeworska. Zaprezentowana została również delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Druga część konsultacji miała charakter warsztatowy. Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję na temat mocnych i słabych stron miasta Przeworska, obszarów problemowych oraz wizji rozwoju miasta w najbliższych latach.

Szczegółowe wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane po ich zakończeniu.


Partycypacja społeczna i partnerstwo

Główną zasadą rewitalizacji jest partycypacja społeczna, czyli aktywny udział mieszkańców w procesie rewitalizacji. Aby wdrażane rezultaty Gminnego Programu Rewitalizacji przyniosły oczekiwane skutki powinien on być budowany na wiedzy i doświadczeniu głównych interesariuszy: społeczności lokalnej, samorządu, przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz konsultantów zewnętrznych.

Partycypacja społeczna zapewnia:

 • poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenie do spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;
 • prowadzenie, działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji;
 • inicjowanie, umożliwianie i wspieranie działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;
 • zapewnianie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, w szczególności Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • zapewnianie w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy.

Interesariusze Gminnego Programu Rewitalizacji

 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 • mieszkańcy gminy spoza obszaru rewitalizacji;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • podmioty, inne niż wymienione powyżej, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Formami konsultacji społecznych są:

a) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;

b) spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.

Konsultacje społeczne prowadzi się z wykorzystaniem formy, o której mowa w pkt. a) oraz co najmniej dwóch form, o których mowa w pkt. b).

Formy konsultacji społecznych:

 • Spotkanie – pozwala na zebranie opinii przedstawicieli różnych środowisk lokalnych. Może przyjąć postać konsultacyjną, edukacyjną lub informacyjną.
 • Debata publiczna – przewiduje możliwość dyskusji po zaprezentowaniu wniosków z przeprowadzonej analizy. Pozwala na wykorzystanie wiedzy eksperckiej, poprzez uczestnictwo specjalistów w wybranych dziedzinach.
 • Warsztaty – pozwala na odwołanie się do wiedzy uczestników spotkania poprzez wykorzystanie przygotowanych kart ćwiczeniowych. W ten sposób można wypracować główne problemy danego obszaru oraz możliwe rozwiązania.
 • Spacery studyjne – metoda pozwalająca spojrzeć na badany obszar (miejscowość/gminę) oczami jego mieszkańców. W trakcie badania uczestnicy wcielają się w role przewodników oprowadzających badacza po miejscach, w których widoczne są zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska społeczne zachodzące w ich otoczeniu. Pozwala to na analizę występowania w przestrzeni publicznej zjawisk świadczących o obecności lub braku kapitału społecznego w gminie/miejscowości.
 • Badania ankietowe – badanie ankietowe może być przeprowadzone w formie papierowej, elektronicznej bądź np. telefonicznie. Wybrana forma zależy od etapu opracowywania gminnego programu rewitalizacji. Badanie ankietowe pozwalają na stosunkowo szybkie zebranie opinii mieszkańców i innych interesariuszy Programu.
 • Wywiady indywidualne – polega na przeprowadzeniu ustrukturyzowanej rozmowy telefonicznej z daną osobą. Ma na celu uzyskanie konkretnych informacji w sposób planowy i metodyczny według określonego schematu, zwanego scenariuszem wywiadu.
 • Wywiady grupowe – uwagę respondentów koncentruje się cały czas na wąsko zakreślonym problemie badawczym dzięki czemu można wyeliminować niejasne i mało ważne informacje, a bardziej wyeksponować i skonkretyzować informacje istotne. Podobnie jak w wielu pozostałych technikach badań jakościowych dużą rolę odgrywa moderator, którego doświadczenie i elastyczność pozwala na optymalne dostosowanie stopnia własnej ingerencji w przebieg dyskusji.

Ankieta: https://przeworsk.ankietka.pl/ – dotyczy wyznaczenia obszaru rewitalizacji

Ankieta: https://komitetrewitalizacji.ankietka.pl/ – dotyczy Komitetu Rewitalizacji

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Link do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 – Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: GPR-Przeworsk-2016-2022

Link do Załącznika nr 1 do projektu uchwały – obszary zdegradowane i rewitalizacji: Załącznik-nr-1

Rewitalizacja – proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj. stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). Może to być teren podzielony na podobszary nieposiadające wspólnych granic.

Obszar rewitalizacji – całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym planowane jest przeprowadzenie rewitalizacji. Teren nacechowany koncentracją negatywnych zjawisk, posiadający duże znaczenie dla rozwoju lokalnego.

Projekt rewitalizacyjny – plan ukierunkowany na osiągnięcie celów programu rewitalizacji, finansowany głównie ze środków: Regionalnych Programów Operacyjnych, budżetu państwa i jednostek samorządowych, a także prywatnych.

Program rewitalizacji – inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę miasta, wieloletni program działań w takich sferach jak: społeczna, ekonomiczna, przestrzenna, infrastrukturalna, środowiskowa. Celem programu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Partycypacja społeczna – aktywny udział mieszkańców w lokalnych sprawach społecznych.

Interesariusze rewitalizacji – podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji, tj.:

 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • podmioty, inne niż wymienione, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Kompleksowość  programu rewitalizacji – w trakcie opracowywania i wdrażania programu rewitalizacji nie dopuszcza się możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji.

Koncentracja programu rewitalizacji – koncentracja interwencji i potrzeba hierarchizacji potrzeb powodują, że programy rewitalizacji dotyczą terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju. Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Do objęcia wsparciem można jednak dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji.

Tworzenie Programu Rewitalizacji – w celu stworzenia kompleksowego programu rewitalizacji, szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na dokładną diagnozę, opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych.