Elektromobilność

Uchwała Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Przeworska

Wyniki głosowania radnych – Uchwała Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Przeworska

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Przeworska

Projekt Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Przeworska do 2035 r.

Formularz uwag

Ankieta

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Przeworska do 2035 r.

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności.


Miasto Przeworsk przystąpiło do opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Przeworsku na lata 2020-2035”, którego celem jest ocena aktualnego stanu transportu lokalnego w zakresie elektromobilności oraz wskazanie wizji jego rozwoju, w związku z czym Burmistrz Miasta Przeworska zaprasza mieszkańców do udziału w badaniu ankietowym poprzedzającym jego opracowanie. Przygotowanie opracowania finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miast i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Jest także elementem polityki środowiskowej ukierunkowanej na poprawę jakości powietrza poprzez wykorzystanie transportu zeroemisyjnego. Zagadnienie rozwoju elektromobilności, obok promocji wykorzystania samych pojazdów, wiąże się również z rozwojem rynku badawczego i produkcyjnego oraz stworzeniem odpowiedniej infrastruktury ładowania. Rządy wielu państw prowadzą od lat działania mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem m. in. poprzez system dopłat, który funkcjonuje już w 17 europejskich krajach. Również Polska podjęła od roku 2017 działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (prąd, gaz skroplony/sprężony) w sektorze transportowym. 

Przed rozwojem elektromobilności w Polsce stoi jeszcze wiele wyzwań, jednak biorąc pod uwagę ilość potencjalnych korzyści związanych z nową technologią oraz pozytywnych trendów zmian zachodzących w polskich miastach istotne jest, aby i Miasto Przeworsk miało w nich swój udział.

Określone w dokumencie „Strategii Rozwoju Elektromobilności w Przeworsku na lata 2020-2035” cele i kierunki rozwoju muszą być zgodne z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, lecz przede wszystkim muszą stanowić odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej.

Aby poznać Państwa oczekiwania – zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety w terminie do dnia 6  lipca 2020 r.  Ankieta na charakter anonimowy.
Link do ankiety