Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz

Projekt „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest jednym z projektów tzw. „rewitalizacyjnych”. Jego realizacja została zaplanowana w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 599 290,97 zł. Jego całkowita wartość wynosi 1 757 733,98 zł.
Termin realizacji od 01.04.2021 do 31.12.2022.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Projekt przewiduje staże, szkolenia i doradztwo zawodowe dla 12 osób z terenu miasta, w tym:

 • indywidualne doradztwo zawodowe obejmujące indywidualny plan działania (IPD),
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe),
 • płatny 6 miesięczny staż zawodowy,
 • zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6 lub osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu.

Do udziału w Projekcie zakwalifikowane zostaną osoby zamieszkujące Miasto Przeworsk, które spełniają poniższe kryteria:
Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:

1) osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo zwłaszcza:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

2) rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadający nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
3) osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk, zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób  bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Celem głównym Projektu jest:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?
•    indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD),
•    indywidualne wsparcie psychologiczne,
•    indywidualne pośrednictwo pracy,
•    szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe),
•    płatny 6 miesięczny staż zawodowy,
•    zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Miasto Przeworsk, które spełniają poniższe kryteria:
Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:

1) osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo zwłaszcza:
-osoby w wieku 50 lat i więcej,
-osoby długotrwale bezrobotne,
-kobiety,
-osoby z niepełnosprawnością,
-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

2) rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadający nieruchomość  rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
3) osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od 19.07.2021 do 30.07.2021 roku.
Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.
Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.
Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Gminy Miejskiej Przeworsk oraz MOPS. W formie papierowej i elektronicznej w Biurze projektu w Jarosławiu ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław oraz w Punkcie Rekrutacyjnym w Urzędzie Miasta Przeworska oraz budynku Oberży przy ul. Krakowskiej.
Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować na email: mof@um.jaroslaw.pl oraz promocja.mof@um.jaroslaw.pl
Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 695 520 200, 668 216 354, 735 460 201.

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób  bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Celem głównym Projektu jest:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Miasta Przeworsk przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?

• indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD),

• indywidualne wsparcie psychologiczne,

• indywidualne pośrednictwo pracy,

• szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe),

• płatny 6 miesięczny staż zawodowy.

• zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Miasto Przeworsk, które spełniają poniższe kryteria:

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:

1) osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo zwłaszcza:

-osoby w wieku 50 lat i więcej,

-osoby długotrwale bezrobotne,

-kobiety,

-osoby z niepełnosprawnością,

-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

2) rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadający nieruchomość  rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa

3) osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu trwa od 27.09.2021 do 08.10.2021.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Miasta Przeworsk oraz MOPS oraz MOF Jarosław – Przeworsk. W formie papierowej i elektronicznej w Biurze projektu w Jarosławiu ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław oraz w Punkcie Rekrutacyjnym w Urzędzie Miasta Przeworska (pok. 222).

Spotkania rekrutacyjne odbędą się w dawnym budynku oberży przy ul. Krakowskiej w Przeworsku.

Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować na email: mof@um.jaroslaw.pl oraz promocja.mof@um.jaroslaw.pl .

Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 668 216 354, 735 460 201, 695 520 200.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz.
 2. Zał. nr 1 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Formularz rekrutacyjny.
 3. Zał. nr 2 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Karta oceny Rekrutacyjnej.
 4. Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamego wsparcia z EFS RPO WP 2014-2020.
 5. Deklaracja posiadania statusu na rynku pracy oraz przynależności do Grupy Docelowej.
 6. Oświadczenie o statusie uczestnika. Informacja SL.
 7. Oświadczenie osoby bezrobotnej o długości pozostawania bez pracy.
 8. Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej.
 9. Wytyczne do Wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej.
 10. Oświadczenie o dochodach na 1 osobę w rodzinie.

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk zaprasza do udziału w Projekcie pn. „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób  bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Celem głównym Projektu jest:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Miasta Przeworsk przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?
•    indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD),
•    indywidualne wsparcie psychologiczne,
•    indywidualne pośrednictwo pracy,
•    szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe),
•    płatny 6 miesięczny staż zawodowy,
•    zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Miasto Przeworsk, które spełniają poniższe kryteria:
Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:


1)    osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo zwłaszcza:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

2)    rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadający nieruchomość  rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa,
3)    osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.


Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu zostaje przedłużony do 21.01.2022.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Miasta Przeworsk oraz MOPS oraz MOF Jarosław – Przeworsk. W formie papierowej i elektronicznej w Biurze projektu w Jarosławiu ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław, w budynku Oberży przy ulicy Krakowskiej 21 w Przeworsku oraz w Punkcie Rekrutacyjnym w Urzędzie Miasta Przeworska (pok. 222).
Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować na email: mof@um.jaroslaw.pl oraz promocja.mof@um.jaroslaw.pl .
Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 668 216 354, 735 460 201, 695 520 200.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Deklaracja posiadania statusu na rynku pracy oraz przynależności do Grupy Docelowej
 2. Oświadczenie o dochodach na 1osobę w rodzinie
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamego wsparcia z EFS RPO WP 2014-2020
 4. Oświadczenie o statusie uczestnika. Informacja SL
 5. Oświadczenie osoby bezrobotnej o długości pozostawania bez pracy
 6. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz
 7. Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej
 8. Wytyczne do Wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej
 9. Zał.nr.1 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Formularz rekrutacyjny
 10. Zał.nr.2 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Karta oceny Rekrutacyjnej

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Celem głównym Projektu jest:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Miasta Przeworsk przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?
• indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD),
• indywidualne wsparcie psychologiczne,
• indywidualne pośrednictwo pracy,
• szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe),
• płatny 6 miesięczny staż zawodowy,
• zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Miasto Przeworsk, które spełniają poniższe kryteria:
Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:


1) rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną do wielkości 2 ha lub członek jej rodziny podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (KRUS), posiadająca status osoby bezrobotnej, które chcą odejść z rolnictwa,


2) osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.
Osoba uboga pracująca – to:


a) osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem
transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo
b) osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu trwa od 21.02.2022 r. do 04.03.2022 r.

Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Miasta Przeworsk, MOPS Przeworsk oraz MOF Jarosław – Przeworsk. W formie papierowej i elektronicznej w Biurze projektu w Jarosławiu ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław oraz w Punkcie Rekrutacyjnym w dawnym budynku Oberży przy ul. Krakowskiej 21 w Przeworsku oraz Referacie Rozwoju Miasta (Urząd Miasta Przeworska), Rynek 1 (Ratusz). Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować na email: mof@um.jaroslaw.pl oraz promocja.mof@um.jaroslaw.pl

Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 668 216 354, 735 460 201, 695 520 200.

Dokumenty do pobrania

1. Deklaracja posiadania statusu na rynku pracy oraz przynależności do Grupy Docelowej
2. Oświadczenie o dochodach na 1 osobę w rodzinie
3. Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamego wsparcia z EFS RPO WP 2014-2020
4. Oświadczenie o statusie uczestnika. Informacja SL
5. Oświadczenie osoby bezrobotnej o długości pozostawania bez pracy
6. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz
7. Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej
8. Wytyczne do Wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej
9. Zał. nr 1 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Formularz rekrutacyjny
10. Zał. nr 2 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Karta oceny rekrutacyjnej.

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Celem głównym Projektu jest:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Miasta Przeworsk przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?
• indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD)
• indywidualne wsparcie psychologiczne
• indywidualne pośrednictwo pracy
• szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe)
• płatny 6 miesięczny staż zawodowy
• zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Miasto Przeworsk, które spełniają poniższe kryteria:
Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:

1) osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo zwłaszcza:
-osoby w wieku 50 lat i więcej
-osoby długotrwale bezrobotne
-kobiety
-osoby z niepełnosprawnością
-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

2) rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadający nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa

3) osoby ubogie pracujące ,osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.
Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 05.04.2022 do 05.05.2022
Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.
Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Miasta Przeworsk oraz MOPS oraz MOF Jarosław – Przeworsk. W formie papierowej i elektronicznej w Biurze projektu w Jarosławiu ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław oraz w Punkcie Rekrutacyjnym w dawnym budynku oberży przy ul. Krakowskiej w Przeworsku oraz Referacie Rozwoju Miasta UM Przeworsk, Rynek 1 (Ratusz).

Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować na email: mof@um.jaroslaw.pl oraz promocja.mof@um.jaroslaw.pl
Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 668 216 354, 735 460 201, 695 520 200

Dokumenty do pobrania:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie uczysz-pracujesz_bez.png

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk, zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.


Celem głównym Projektu jest:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Miasta Przeworsk przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?
• indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD)
• indywidualne wsparcie psychologiczne
• indywidualne pośrednictwo pracy
• szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe)
• płatny 6 miesięczny staż zawodowy
• zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Miasto Przeworsk, które spełniają poniższe kryteria:
Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:


1) osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo zwłaszcza:
-osoby w wieku 50 lat i więcej
-osoby długotrwale bezrobotne
-kobiety
-osoby z niepełnosprawnością
-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych


2) rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadający nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa


3) osoby ubogie pracujące ,osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.
Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 23.05.2022 do 03.06.2022 roku.
Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.
Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.


Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Miasta Przeworsk oraz MOPS oraz MOF Jarosław – Przeworsk. W formie papierowej i elektronicznej w Biurze projektu w Jarosławiu ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław oraz w Punkcie Rekrutacyjnym w dawnym budynku oberży przy ul. Krakowskiej w Przeworsku oraz Referacie Rozwoju Miasta UM Przeworsk, Rynek 1 (Ratusz).

Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować na email: mof@um.jaroslaw.pl oraz promocja.mof@um.jaroslaw.pl
Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 668 216 354, 735 460 201, 695 520 200

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie loga2.png

Dokumenty do pobrania:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie uczysz-pracujesz_bez.png

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk, zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób  bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Celem głównym Projektu jest:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Miasta Przeworsk przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?

 • indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD)
 • indywidualne wsparcie psychologiczne
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe)
 • zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Miasto Przeworsk, które spełniają poniższe kryteria:

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższej grupy:

1) osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 11.07.2022 do 16.09.2022 roku.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Miasta Przeworsk oraz MOPS oraz MOF Jarosław – Przeworsk. W formie papierowej i elektronicznej w Biurze projektu w Jarosławiu ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław oraz w Punkcie Rekrutacyjnym w dawnym budynku oberży przy ul. Krakowskiej w Przeworsku oraz Referacie Rozwoju Miasta UM Przeworsk, Rynek 1 (Ratusz). Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować na email: mof@um.jaroslaw.pl oraz promocja.mof@um.jaroslaw.pl Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 668 216 354, 735 460 201, 695 520 200

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie loga2.png

Dokumenty do pobrania: