Czas na aktywność w gminie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowity koszt projektu: 310 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 277 450,00 zł

W ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,   w dniach od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku realizował będzie projekt systemowy  pt. „Czas na aktywność w gminie miejskiej Przeworsk”. Celem głównym projektu jest: Aktywizacja zawodowa i społeczna 32 nieaktywnych zawodowo klientów pomocy społecznej z terenu miasta Przeworska zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym do końca 2010roku.

Grupą docelową projektu jest 32 UP (26K i 6M) zamieszkujących na terenie miasta Przeworska, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby bezrobotne, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Uczestnicy Projektu w ramach aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej odbędą:

  • trening kompetencji i umiejętności społecznych – m. in. aktywne formy poszukiwania pracy, trening interpersonalny, autoprezentacja, pisanie CV i listu motywacyjnego, poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
  • specjalistyczne szkolenia zawodowe, które umożliwią zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych (zgodnie z Indywidualnym Planem Działań wypracowanym przez doradcę zawodowego z uczestnikiem projektu).

W ramach wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi zatrudniony zostanie asystent rodziny. Projekt ma służyć osobom bezrobotnym, wykluczonym społecznie często nie posiadającym własnych środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych swoich rodzin, żyjąc  w ubóstwie często są odbiorcami pomocy finansowej MOPS. Wychodząc naprzeciw chcemy zaoferować poprzez projekt wszechstronne wsparcie,  umożliwić uniezależnienie się od otrzymywanej pomocy społecznej i powrót na rynek pracy. Zadaniem projektu będzie wypracowanie i realizowanie form aktywnej integracji zmierzające do odzyskania przez uczestników projektu poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, wykształcenie umiejętności pozwalające na pełnienie ról społecznych i opiekuńczo – wychowawczych, nabywanie umiejętności zawodowych, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania doświadczenia zawodowego.

Ogółem alokacja finansowa na realizację projektu systemowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku wynosi 310 000,00  PLN, w tym kwota dofinansowania ze środków EFS  to 277 450,00  PLN oraz  wkład własny –  32 550,00  PLN.

Rekrutacja prowadzona będzie jak w poprzednich edycjach projektu przez pracowników socjalnych MOPS pośród klientów pomocy społecznej (uwzględniając zasadę równych szans) poprzez wywiad środowiskowy oraz ankietę rekrutacyjną. Ankieta oraz wstępna diagnoza  potrzeb zawarta w wywiadach pozwolą pracownikom socjalnym MOPS w Przeworsku na wytypowanie potencjalnych uczestników projektu  – 48 osób (32 osoby to uczestnicy projektu oraz lista rezerwowa 16 osób). Odbędą się dwie rekrutacje przewidziane na przełomie miesiąca styczeń/luty  i czerwiec/lipiec br. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie również brak zawodu lub nieatrakcyjny zawód na rynku pracy oraz faktyczna chęć udziału w projekcie.