Budowa parkingu przy ul. Słowackiego – etap III

Realizację zadania / projektu dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 dla gmin i powiatów

Nazwa programu lub funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nazwa projektu: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. SŁOWACKIEGO – ETAP III

Wartość dofinansowania: 257 930,37 zł

Całkowita wartość inwestycji: 258 530,36 zł

Środki własne Gminy Miejskiej Przeworsk: 599,99 zł

Harmonogram realizacji: od 20.02.2020 do 07.09.2020

Wykonawca robót budowlanych: DRO-BRUK Bogdan Wojtuń Gniewczyna Tryniecka 139

Opis projektu:

Cel projektu: Realizacja zadania ma na celu budowę III etapu parkingu przeznaczonego na samochody osobowe zlokalizowanego w rejonie ulicy Słowackiego w Przeworsku. .

Zadania przewidziane do realizacji: Wykonanie podbudowy realizowanego etapu III parkingu wraz z odcinkiem chodnika.

Grupy docelowe: Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Przeworska oraz użytkowników samochodów osobowych korzystających z miejsc postojowych w centralnej części miasta.

Efekty i produkty projektu: Wybudowany zostanie fragment parkingu o nawierzchni tłuczniowej wraz z chodnikiem. Łączna powierzchnia podbudowy tłuczniowej parkingu 2053,50 m2 , powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki betonowej 560 m2, łączna długość betonowych krawężników 160 mb.

W Trakcie realizacji:

Zakończenie inwestycji: