ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Drukuj
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW.

Szanowni Mieszkańcy Miasta Przeworska

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – Gmina Miejska Przeworsk podjęła działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie naszego miasta.

W związku z tym, Burmistrz Miasta Przeworska planuje złożenie wniosku o dofinansowanie pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE PRZEWORSKU”. Projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta Przeworska.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 15% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym). Projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Przeworsk wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WP.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Przeworska zaprasza do udziału w projekcie i ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 23.05.2016 do 10.06.2016 w Urzędzie Miasta Przeworska, ulica Jagiellońska 10, II piętro, pok. nr 222, w godz. od 8:00 do 15:00, natomiast w dniach 02.06.2016 oraz 10.06.2016 czas składania wniosków wydłużony zostanie do godz. 18:00.

 

Aby zapoznać Państwa z planowanym projektem, z dostępnymi rodzajami instalacji odnawialnych źródeł energii, ich wad i zalet, omówić wzór wniosku i sposób jego wypełnienia Burmistrz Miasta zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniu 11.05.2016 o godz. 13.30, o godz. 15.30 oraz o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta w dużej sali konferencyjnej, na parterze. Podczas spotkań będzie możliwość zadawania pytań specjalistom z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

Burmistrz zachęca również do odwiedzenia strony internetowej: www.przeworsk.um.gov.pl, gdzie na bieżąco umieszczane będą wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie. Na stronie można również pobrać wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2016 r. Informacje będą również udzielane przez pracowników urzędu telefonicznie pod numerem telefonu 16 648-78-44 w. 132.

Wszystkie pozostałe niezbędne informacje zostały umieszczone w „Regulaminie naboru wniosków od mieszkańców…”, gdzie zostały szczegółowo opisane dokumenty, jakie musi złożyć mieszkaniec miasta, zainteresowany wzięciem udziału w projekcie oraz sposób ich wypełnienia.

 

Burmistrz Miasta Przeworska

(-) dr Leszek Kisiel