Zarządzenie nr 25/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25 lutego 2022 roku

Zarządzenie nr 25/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.