Zarządzenie Nr 169/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 października 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu

Zarządzenie Nr 169/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 października 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.