Zarządzenie nr 136/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.