Komitet Rewitalizacji Drukuj
Komitet Rewitalizacji.

Uchwała nr 1 Komitetu Rewitalizacji.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.


 

BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA OGŁASZA IV NABÓR DO KOMITETU REWITALIZACJI


BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA OGŁASZA III NABÓR CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI


BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA OGŁASZA II NABÓR CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XXXIII/282/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Nabór trwa od 21 lutego 2017 r. do 10 marca 2017 r.

 


 

Przeworsk, 31.01.2017 r.

BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA OGŁASZA NABÓR CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XXXIII/282/17 Rady Miasta Przeworska
z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Nabór trwa od 01 lutego 2017 r. do 20 lutego 2017 r.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022, oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Przeworska w zakresie rewitalizacji. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

 

Zasady naboru do Komitetu Rewitalizacji

 

  1. Komitet powołuje Burmistrz Miasta Przeworska w drodze zarządzenia.
  2. W skład Komitetu wchodzi od 9 do 19 członków, w tym:

1)      od 2 do 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Przeworska i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Burmistrza Miasta Przeworska,

2)      od 1 do 3 przedstawiciel Rady Miasta Przeworska wskazanych przez Radę Miasta Przeworska,

3)      od  2  do  4  przedstawicieli  sektora  społecznego  (organizacji  pozarządowych  i  grup nieformalnych, działających na terenie Miasta Przeworska),

4)      od 2 do 4 przedstawicieli podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Przeworska),

5)      od 2 do 4 przedstawicieli mieszkańców Miasta Przeworska, niebędących członkami organizacji, o których mowa w pkt 3 i 4 i niepracujących w Urzędzie Miasta Przeworska i jednostkach organizacyjnych.

3.       Przy wyborze członków do Komitetu Rewitalizacji brane będą pod uwagę następujące elementy:

1)      znajomość tematyki dotyczącej rewitalizacji

2)      uczestnictwo w procesie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk,

3)      doświadczenie w działalności społecznej, gospodarczej, publicznej, partnerstwach lokalnych lub/i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Złożone oferty na Członka Komitetu poddane zostaną ocenie punktowej przez Komisję, na podstawie której zostanie wybrany skład Komitetu.

5. Przedstawiciele podmiotów wskazanych w ust. 2 pkt 3, 4 oraz 5 mogą zgłaszać chęć przystąpienia do Komitetu poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem do Regulaminu. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy złożyć:

1)      drogą elektroniczną na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta w Przeworsku, Ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk.
3)      osobiście w Urzędzie Miasta w Przeworsku, w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 103 w godzinach pracy urzędu.

 

Osoby do kontaktu:

Pani Renata Pelc - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 16 648-78-44

Pani Renata Kuk – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 16 648-78-44