niedziela, 19 września 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


Konsultacje społeczne PDF Drukuj Email
Konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne

Gminny Program Rewitalizacji - czerwiec 2018

Załącznik graficzny - podstawowe kierunki zmian funkcjonalno - przestrzennych obszaru rewitalizacji - czerwiec 2018.

Formularz uwag - GPR czerwiec 2018 (doc.)

Formularz uwag - GPR czerwiec 2018 (wersja on-line)

Ankieta konsultacyjna - GPR czerwiec 2018 (doc.)

Ankieta konsultacyjna - GPR czerwiec 2018 (wersja on-line)


Zarządzenie nr 49 2018 z dnia 6 czerwca 2018 w sprawie konsultacji spolecznych Gminnego Programu Rewitalizacji

Obwieszczenie w sprawie konsultacji spolecznych Gminnego Programu Rewitalizacji


Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Raport z konsultacji społecznych projektu GPR

Formularz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji - http://www.przeworsk.bip.info.pl/plik.php?id=7706

Link do formularza zgłaszania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - http://euconsul.pro-linuxpl.com/1/index.php?r=survey/index&sid=564366&lang=pl )

Załącznik graficzny do Gminnego Programu Rewitalizacji - http://bipfiles.przeworsk.um.gov.pl/rrm/zalacznik_graficzny_przedstawiajacy_podstawowe_kierunki_zmian_funkcjonalno-przestrzennych_obszaru_rewitalizacji.pdf

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - projekt dokumentu do konsultacji link: http://www.przeworsk.bip.info.pl/plik.php?id=7707


Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Raport z konsultacji społecznych projektu GPR

INFORMACJA ZE SPOTKANIA WARSZTATOWEGO W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

W dniu 20.04.2016 r. w sali Ratusza odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji. Warsztaty dotyczyły projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.

Warsztaty prowadzone były przez przedstawicieli firmy EU-CONSULT z Gdańska.  Uczestniczyły w nich władze miasta oraz pracownicy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych. Wśród zaproszonych gości byli: Radni Miasta Przeworska, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji działających na terenie miasta oraz mieszkańcy miasta.

W pierwszej części spotkania omówione zostały najważniejsze aspekty prawne, instytucjonalne, merytoryczne procesu rewitalizacji oraz projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022. Przedstawiono główne załażenia dokumentu, a także omówiono sytuację społeczno - gospodarczą obszaru rewitalizacji.

Druga część konsultacji miała charakter warsztatowy. Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję na temat proponowanych działań miękkich na obszarze rewitalizacji oraz głównego celu dokumentu.

Szczegółowe wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane po ich zakończeniu.


Link do formularza zgłaszania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022:

https://www.ankietka.pl/ankieta/268672/formularz-uwag-gpr-dla-gminy-miejskiej-przeworsk.html

https://www.ankietka.pl/ankieta/268656/gpr-gmina-miejska-przeworsk-na-lata-2016-2022.html

Link do formularza zgłaszania uwag do projektu GPR- GPR (odt 127.46 KB)

Ankieta diagnozująca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarach do rewitalizacji - ankieta.docINFORMACJA ZE SPOTKANIA WARSZTATOWEGO W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI ORAZ ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU I ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI

W dniu 16.12.2016 r. w sali Ratusza odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji. Warsztaty dotyczyły wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Warsztaty prowadzone były przez przedstawicieli firmy EU-CONSULT z Gdańska.  Uczestniczyli w nich: Burmistrz Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel, Zastępca Burmistrza Wojciech Superson oraz pracownicy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych. Wśród zaproszonych gości byli: Radni, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji działających na terenie miasta oraz mieszkańcy miasta.

W pierwszej części spotkania omówione zostały najważniejsze aspekty prawne, instytucjonalne, merytoryczne procesu rewitalizacji oraz diagnoza społeczna opisująca sytuację społeczno - gospodarczą miasta Przeworska. Zaprezentowana została również delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Druga część konsultacji miała charakter warsztatowy. Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję na temat mocnych i słabych stron miasta Przeworska, obszarów problemowych oraz wizji rozwoju miasta w najbliższych latach.

Szczegółowe wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane po ich zakończeniu.


Partycypacja społeczna i partnerstwo

Główną zasadą rewitalizacji jest partycypacja społeczna, czyli aktywny udział mieszkańców w procesie rewitalizacji. Aby wdrażane rezultaty Gminnego Programu Rewitalizacji przyniosły oczekiwane skutki powinien on być budowany na wiedzy i doświadczeniu głównych interesariuszy: społeczności lokalnej, samorządu, przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz konsultantów zewnętrznych.

Partycypacja społeczna zapewnia:

 • poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenie do spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;
 • prowadzenie, działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji;
 • inicjowanie, umożliwianie i wspieranie działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;
 • zapewnianie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, w szczególności Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • zapewnianie w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy.

Interesariusze Gminnego Programu Rewitalizacji

 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 • mieszkańcy gminy spoza obszaru rewitalizacji;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • podmioty, inne niż wymienione powyżej, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Formami konsultacji społecznych są:

a)    zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;

b)     spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.

Konsultacje społeczne prowadzi się z wykorzystaniem formy, o której mowa w pkt. a) oraz co najmniej dwóch form, o których mowa w pkt. b).

Formy konsultacji społecznych:

 • Spotkanie – pozwala na zebranie opinii przedstawicieli różnych środowisk lokalnych. Może przyjąć postać konsultacyjną, edukacyjną lub informacyjną.
 • Debata publiczna – przewiduje możliwość dyskusji po zaprezentowaniu wniosków z przeprowadzonej analizy. Pozwala na wykorzystanie wiedzy eksperckiej, poprzez uczestnictwo specjalistów w wybranych dziedzinach.
 • Warsztaty – pozwala na odwołanie się do wiedzy uczestników spotkania poprzez wykorzystanie przygotowanych kart ćwiczeniowych. W ten sposób można wypracować główne problemy danego obszaru oraz możliwe rozwiązania.
 • Spacery studyjne - metoda pozwalająca spojrzeć na badany obszar (miejscowość/gminę) oczami jego mieszkańców. W trakcie badania uczestnicy wcielają się w role przewodników oprowadzających badacza po miejscach, w których widoczne są zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska społeczne zachodzące w ich otoczeniu. Pozwala to na analizę występowania w przestrzeni publicznej zjawisk świadczących o obecności lub braku kapitału społecznego w gminie/miejscowości.
 • Badania ankietowe - badanie ankietowe może być przeprowadzone w formie papierowej, elektronicznej bądź np. telefonicznie. Wybrana forma zależy od etapu opracowywania gminnego programu rewitalizacji. Badanie ankietowe pozwalają na stosunkowo szybkie zebranie opinii mieszkańców i innych interesariuszy Programu.
 • Wywiady indywidualne – polega na przeprowadzeniu ustrukturyzowanej rozmowy telefonicznej z daną osobą. Ma na celu uzyskanie konkretnych informacji w sposób planowy i metodyczny według określonego schematu, zwanego scenariuszem wywiadu.
 • Wywiady grupowe – uwagę respondentów koncentruje się cały czas na wąsko zakreślonym problemie badawczym dzięki czemu można wyeliminować niejasne i mało ważne informacje, a bardziej wyeksponować i skonkretyzować informacje istotne. Podobnie jak w wielu pozostałych technikach badań jakościowych dużą rolę odgrywa moderator, którego doświadczenie i elastyczność pozwala na optymalne dostosowanie stopnia własnej ingerencji w przebieg dyskusji.


Ankieta: https://przeworsk.ankietka.pl/ - dotyczy wyznaczenia obszaru rewitalizacji

Ankieta: https://komitetrewitalizacji.ankietka.pl/ - dotyczy Komitetu Rewitalizacji

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Link do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: GPR-Przeworsk-2016-2022

Link do Załącznika nr 1 do projektu uchwały - obszary zdegradowane i rewitalizacji: Załącznik-nr-1

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt