Podstawowe pojęcia Drukuj
Podstawowe pojęcia.

Rewitalizacja - proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

Obszar zdegradowany - obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj. stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). Może to być teren podzielony na podobszary nieposiadające wspólnych granic.

Obszar rewitalizacji - całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym planowane jest przeprowadzenie rewitalizacji. Teren nacechowany koncentracją negatywnych zjawisk, posiadający duże znaczenie dla rozwoju lokalnego.

Projekt rewitalizacyjny - plan ukierunkowany na osiągnięcie celów programu rewitalizacji, finansowany głównie ze środków: Regionalnych Programów Operacyjnych, budżetu państwa i jednostek samorządowych, a także prywatnych.

Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę miasta, wieloletni program działań w takich sferach jak: społeczna, ekonomiczna, przestrzenna, infrastrukturalna, środowiskowa. Celem programu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Partycypacja społeczna - aktywny udział mieszkańców w lokalnych sprawach społecznych.

Interesariusze rewitalizacji - podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji, tj.:

  • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • organy władzy publicznej;
  • podmioty, inne niż wymienione, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Kompleksowość  programu rewitalizacji – w trakcie opracowywania i wdrażania programu rewitalizacji nie dopuszcza się możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji.

Koncentracja programu rewitalizacji - koncentracja interwencji i potrzeba hierarchizacji potrzeb powodują, że programy rewitalizacji dotyczą terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju. Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Do objęcia wsparciem można jednak dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji.

Tworzenie Programu Rewitalizacji – w celu stworzenia kompleksowego programu rewitalizacji, szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na dokładną diagnozę, opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych.