Informacje ogólne Drukuj
Informacje ogólne.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022


Gmina Miejska Przeworsk przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 – 2022. Program ten jest jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych, gdyż jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na terenie naszego miasta oraz umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków na ich rozwiązanie. Dokument powinien diagnozować wszystkie problemy i zagrożenia na terenie miasta, a następnie definiować konkretne działania, które będą receptą na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów. Istotnym jest, aby w Programie zostały ujęte działania realizowane zarówno z funduszy strukturalnych, jak i innych środków publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.
Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Ma zatem służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.
Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych, zwanych interesariuszami rewitalizacji.  Dlatego też proces opracowywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.
W ramach procesu przeprowadzona zostanie analiza w 5 wymiarach: społecznym, gospodarczym, technicznym, środowiskowym i przestrzenno-funkcjonalnym. Opierać się będzie na danych statystycznych i wskaźnikach oraz wynikach badań z mieszkańcami. Ponadto w trakcie opracowania Programu przeprowadzone zostaną wieloetapowe konsultacje społeczne.
Zapraszamy do skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii i pomysłów na rewitalizację, w tym do uczestnictwa w konsultacjach społecznych i badaniach ankietowych. Każdy głos i pomysł jest niezwykle cenny. Im szerszym konsultacjom zostaną poddane zapisy Programu, tym bardziej działania naprawcze w nim wyznaczone będą zaspokajały potrzeby mieszkańców.

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 powinien zostać wykonany zgodnie z:

  1. Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777 z późn. zm.);
  2. "Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”;
  3. "Instrukcją przygotowania programów rewitalizacyjnych w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”;
  4. Strategią Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022;
  5. Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk na lata 2014 – 2020;
  6. Uchwałą NR XXIX/225/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Przeworsk;
  7. Wymogami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, aktualnymi regulacjami prawnymi, dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Miejska Przeworsk.

 

15 listopada 2016 r. podpisana została umowa na realizację projektu z firmą EU-CONSULT. Od tego momentu rozpoczęto prace nad przygotowaniem delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.