środa, 28 lipca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


PRZEWORSKI SYSTEM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW ROZWIJAJĄCYCH SWOJE UZDOLNIENIA
Spis treści
PRZEWORSKI SYSTEM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW ROZWIJAJĄCYCH SWOJE UZDOLNIENIA
NAGRODZENI UCZNIOWIE - 2009
Wszystkie strony
PRZEWORSKI SYSTEM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW ROZWIJAJĄCYCH SWOJE UZDOLNIENIA.

Przyznanie stypendium za szczególne wyniki w nauce - wniosek
Przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia - wniosek
PIT-2C - Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium - PIT-2C


Rozdział I Cele systemu

1. Realizacja uchwały Nr XXIII/142/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2008 r.
2. Pomoc uczniom pracującym nad swoimi uzdolnieniami osiągającymi szczególne wyniki.
3. Zachęcanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem.
4. Uzyskanie efektu wzrostu życiowych aspiracji i aktywności edukacyjnej u uczniów.
5. Zachęcanie uczniów do promowania i reprezentowanie Miasta Przeworska w konkursach, olimpiadach i zawodach na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Rozdział II. Zasady ogólne

1. Tworzy się Przeworski system stypendialny dla uczniów rozwijających swoje uzdolnienia, zwany dalej ,,systemem” w celu wspierania uczniów wykazujących się pracą nad uzdolnieniami osiągających szczególne wyniki w nauce, sporcie lub kulturze.
2. System obejmuje uczniów uczęszczających do szkół gminy miejskiej Przeworsk.
3. Stypendium lub wsparcie szkoleniowe może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych:
a. szkół podstawowych w klasach IV – VI,
b. gimnazjum.
4. Stypendia przyznawane są uczniom indywidualnie.
5. Stypendia przyznawane są na rok szkolny.
6. System obejmuje dwa rodzaje stypendiów:
a. za szczególne wyniki w nauce,
b. za wybitne osiągnięcia.

Rozdział III. Kryteria przyznawania stypendium

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznawane uczniom, którzy spełniają wszystkie z wymienionych kryteriów:
a. nie mają nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole i mają co najmniej 80% obecności na lekcjach,
b. w wyniku klasyfikacji rocznej, poprzedzającej okres na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 5,4 .
c. wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.
2. Stypendium za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy spełniają wszystkie z wymienionych kryteriów:
a. nie mają nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole i mają co najmniej 80% obecności na lekcjach,
b. w wyniku klasyfikacji rocznej, poprzedzającej okres na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 4,75.
c. wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej,
d. uzyskali w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych, lub zawodach sportowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,turniejów i olimpiad (Dz.U.z 2002r., nr 13, poz.125) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001r.w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży(Dz.U. z 2001r.,nr 128,poz.1416) na szczeblu wojewódzkim miejsca I-III, ogólnopolskim miejsca I-X lub zakwalifikowali się do szczebla międzynarodowego.
3. W przypadku dokonania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcia o najwyższej randze.

Rozdział IV. Tryb przyzwania stypendiów

1. Uczeń na podstawie niniejszej uchwały może uzyskać jedno stypendium na dany okres.
2. Dyrektor szkoły składa do Burmistrza Miasta Przeworska wniosek wraz załącznikami o przyznanie stypendium, według wzoru określonego przez Burmistrza Miasta Przeworsk.
3. Załączniki do wniosku ( kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły):
a. potwierdzenie wyników w nauce lub inne osiągnięć o których mowa w Rozdziale III pkt.1 i 2,
b. potwierdzenie oceny z zachowania,
c. opinia nauczyciela wychowawcy lub opiekuna specjalisty w dziedzinie, w której uczeń osiąga sukcesy,
d. opinia Rady Pedagogicznej szkoły do której uczęszcza uczeń.
4. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10 I piętro, pokój 103 w terminie w terminie określonym przez Burmistrza Miasta Przeworska.
5. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Przeworska po pozytywnym zaopiniowaniu zgodności z kryteriami przez merytorycznego pracownika Referatu Organizacyjnego.

Rozdział V Wypłata stypendium

1. Stypendia przyznaje się na okres roku lub półrocza , roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania z wyjątkiem absolwentów gimnazjum, którym stypendium przyznane jest i wypłacane w formie rocznego jednorazowego świadczenia pieniężnego.
2. Stypendium miesięcznie, wypłacane jest w postaci świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica ( opiekuna prawnego) ucznia.
3. Wypłata stypendium może być wstrzymana w przypadku:
a. skreślenia z listy uczniów,
b. rezygnacji ucznia ze szkoły,
c. uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania,
d. podjęcia przez ucznia nauki w szkole poza Przeworskiem,
e. rezygnacji ucznia ze stypendium.
4. Stypendium wstrzymuje się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła przesłanka wymieniona w pkt. 3.
5. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do poinformowania Burmistrza Miasta Przeworska o zaistnieniu przesłanek wymienionych w pkt.3.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

1. Wielkość środków przyznanych na finansowanie stypendiów ustalana będzie w budżecie Miasta Przeworska.
2. Wysokość stypendium oraz zasady jego wypłacania określi Burmistrz Miasta Przeworska w stosownym Zarządzeniu po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska.

 


 

Szkoła Podstawowa nr 1: Joanna Krowicka, Anna Balawender, Karolina Gierczak, Zuzanna Piróg, Michał Hałys, Łukasz Ochyra, Kacper Tonia, Konrad Jesiołowski, Jakub Łyszczarz, Tomasz Jaśkowiec, Patrycja Wróbel.

Szkoła Podstawowa nr 2: Jakub Bogusz, Jagoda Wajda, Kamil Kania, Katarzyna Mrugała, Anna Chmura, Mirosław Kuźniar, Małgorzata Mucha, Jakub Filip, Sylwia Wywrót, Paula Walewicz, Seweryn Siębrzuch, Jakub Słoma, Justyna Piasek, Kamila Giżewska, Maciej Pieczko.

Szkoła Podstawowa nr 3: Elżbieta Krzyś, Piotr Hudecki.

Gimnazjum nr 1: Karolina Hawryszko, Gabriela Michalik, Aleksandra Pisula, Anna Maria Ossolińska, Patrycja Śmigiel, Gabriela Wieliczko, Karolina Kruk, Aleksandra Krupa, Wojciech Krupa, Ewa Sieteska, Tomasz Piotr Szul, Paulina Fołta, Karolina Gilecka, Anna Piróg, Jagoda Pelc, Klaudia Przeworska, Marlena Sas, Szymon Wilk.

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt