poniedziałek, 27 września 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


STYPENDIA SZKOLNE - POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Wpisany przez Agnieszka Zakrzewska   
wtorek, 17 sierpnia 2021 14:35
STYPENDIA SZKOLNE - POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM.

Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć rodzice ucznia/ opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły. stypendium może być przyznane:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, którzy:

 

 

 • spełniają kryteria społeczne: znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie obojga rodziców, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna
 • spełniają kryteria dochodowe: zachodzą przesłanki wystąpienia trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie i spełnienia przez rodzinę kryterium dochodowego, nieprzekraczającego miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz. 1876 z późn.zm.)

Przepis art. 90 d ust.1 Ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327 z poźn.zm.) wskazuje, że oba kryteria powinny być spełnione łącznie.


Wymagane dokumenty
• wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk,
• zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (dochody ze wszystkich źródeł mogą być podane w jednym oświadczeniu. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Podmiot, który składa oświadczenie, bierze na siebie odpowiedzialność za wiarygodność i autentyczność podanych w nim danych
i informacji. Podanie nieprawdziwych danych jest przestępstwem.)

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej- pomniejszonych o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego ( np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z ZFŚS)
 • zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty(stypendium szkolne, zasiłek szkolny, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 • wartości świadczeń w naturze (np. pomoc rzeczowa)
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz o osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz.730 i 752), i pomocy pieniężnej,  o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz.U. Z 2018 r. poz.276 oraz z 2019 r. poz 752), w art.7 a ust.2  ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U. Z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001, z 2018 r. poz. 1552 oraz z 2019 r. poz. 730 i 752), w art. 10 a  ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752) oraz w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • świadczenia pieniężnego , o którym mowa w art. 8 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598)
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);
 • nagrody specjalnej  Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31 a ustawy
 • z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz.1669 oraz z 2019 r. poz. 271.
Dochodu z programu 500+ nie wlicza się do dochodu rodziny ustalanego w związku z przyznawaniem stypendium szkolnego.

Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Urzędu Miasta Przeworska (parter) po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Referatu Oświaty i Spraw Społecznych (II piętro pok. 213)

Termin i sposób załatwienia: nabór wniosków jest prowadzony od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ww. terminu.

Podstawa prawna: zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020, poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr LVI/388/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 r. r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk oraz Uchwała Nr XXXIII/451/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/388/10 (uchwały dostępne w BIP Urzędu Miasta Przeworska).

Formy stypendium szkolnego
1) w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno- krajoznawczym organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie.
2) w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, może dotyczyć w szczególności zakupu podręczników, stroju sportowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych
z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń,
3) w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji i kosztów zakupu posiłków, kosztów dojazdu do szkół środkami komunikacji zbiorowej,
4) w formie świadczenia pieniężnego wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w poprzednich formach dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych nie jest możliwe a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.
Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/388/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk (ze zm.):
– stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w Rozdziale 3 § 3-5 regulaminu udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów,
- refundacji dokonuje się na podstawie przedłożonych faktur, rachunków, biletów imiennych, kwitariuszy oraz innych dokumentów imiennych potwierdzających poniesiony wydatek).

Jednostka odpowiedzialna: Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Przeworska, 37 – 200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, tel. (16) 648 -78 – 44 wew. 135

Tryb odwoławczy: od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza  Miasta Przeworska w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje:
Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Miasta Przeworska o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.
Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet