Trwają prace na osiedlu Jana III Sobieskiego

W ramach zamówienia pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Przeworska” trwają prace na osiedlu Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Na ulicy równoległej do drogi krajowej nr 94 rozpoczęły się roboty rozbiórkowe, przeprowadzone zostanie odwodnienie korpusu drogi, wykonanie koryta, podłoże ustabilizowane zostanie cementem i podbudową z kruszyw łamanych na powierzchni 901 m2. Wykonana zostanie nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni 1000 m2 oraz chodnik z kostki brukowej na powierzchni 225 m2 wraz z krawężnikami i obrzeżami. Wyregulowane zostaną istniejące studzienki i włazy kanałowe, a zwieńczeniem będzie oznakowanie drogi.

Wartość rozpoczętych robót, które współfinansowane są z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 652 624,47 zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm: DROSEKO Krzysztof Wojtuń, DRO-BRUK Bogdan Wojtuń z siedzibą w Gniewczynie Trynieckiej. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2024 roku.