Projekt „NIETYKALNI” – edycja II

Gmina Miejska Przeworsk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku przystąpiła do realizacji projektu pn. ,,NIETYKALNI” – edycja II, w ramach otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek  Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2023.

Wartość zadania stanowi kwota 104 960,00 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 73 200,00 zł.

Celem głównym projektu jest zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą poprzez tworzenie i realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych oraz nowych form i metod wsparcia środowiskowego w tym poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Działania realizowane w ramach projektu to:

– Konkurs plastyczny na plakat w ramach kampanii przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci

i młodzieży – pt. „NIETYKALNI”

– Marsz przeciw przemocy pod hasłem „PRZEWORSKIE DZIECI PRZECIW PRZEMOCY”

– Warsztaty dla dzieci i młodzieży

– Szkolenia dla nauczycieli

– Indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

– Prelekcje dla rodziców

– Piknik edukacyjno –rekreacyjny  

– Spotkanie integracyjne „Mikołaj przychodzi do każdego”.

Powyższe działania przyczynią się do zniwelowania zjawiska przemocy na terenie Miasta Przeworska poprzez zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie, a także pozwolą na stworzenie i realizację programu profilaktyczno – terapeutycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt będzie uzupełnieniem oferty środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zagrożonych i doświadczających przemocy domowej – poprzez budowanie świadomości społecznej umożliwi pełniejsze działania naprawcze i profilaktyczne.


Łączna wartość projektu: 104 960,00 zł
Dofinansowanie: 73 200,00 zł