Przedłużenie przyjmowania wniosków – funkcja rzeczoznawcy do szacowania zwierząt

Burmistrz Miasta Przeworska informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania, a także art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt.

Rzeczoznawcami mogą być osoby, które:

 1. Posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 2. Ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. Posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. Ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. Ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. Mają miejsce zamieszkania na terenie miasta,

i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres zamieszkania;
 3. Adres do korespondencji;
 4. Informacje o wykształceniu. 

Do wniosku o powołanie na rzeczoznawcę dołącza się:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 2. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
 3. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Kandydatów mogą zgłaszać również:

 1. Sołtys,
 2. Izba rolnicza,
 3. Związek zawodowy rolników,
 4. Organizacja społeczno – zawodowa rolników, 
 5. Izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 6. Grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany przez rzeczoznawcę, albo w formie gotówkowej – w kasie powiatowego inspektoratu weterynarii.

Wnioski należy składać do 31.05.2023 do godz. 1200 w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Przeworska ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk (parter).

Druki do pobrania: