„Opieka wytchnieniowa 2023” – nabór wniosków

Gmina Miejska Przeworsk przystąpiła do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”.

Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowitą wartość dofinansowania stanowi kwota 163 200,00 zł.
Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, w związku z tym Dyrektor tutejszego ośrodka informuje mieszkańców miasta Przeworska o naborze wniosków do uczestnictwa w programie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.Cel Programu:
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Adresaci Programu:
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej (w tym dla opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności). Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we spólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu:
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w szczególności mogą polegać na czasowej opiece nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego tj.: w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty do pobrania:
https://mops.przeworsk.um.gov.pl/index.php/opieka-wytchnieniowa-2023-nabor-wnioskow/

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023