Strefa Płatnego Parkowania w Przeworsku

Ruszyła STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W PRZEWORSKU. Parkowanie jest płatne w dni powszednie w godz. 8.00-16.00. Soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy są dniami wolnymi od opłat. Z powodów technicznych nastąpi chwilowy brak możliwości opłaty w parkomacie kartą płatniczą.

CENNIK:
– za pierwsze pół godziny postoju – 1,00 zł,
– za pierwszą godzinę postoju – 2,00 zł,
– za drugą godzinę postoju – 2,40 zł,
– za trzecią godzinę postoju – 2,80 zł,
– za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju – 2,00 zł.

OPŁATY ABONAMENTOWE:
1) w wysokości 250,00 zł, uprawniającą do postoju pojazdu samochodowego na każdym płatnym miejscu postojowym strefy,
2) dla osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku położonym na terenie strefy:
a) w wysokości 10,00 zł za pierwszy pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal mieszkalny i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, uprawniającą do postoju na każdym płatnym miejscu postojowym strefy,
b) w wysokości 80,00 zł za drugi i każdy następny pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal mieszkalny i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, uprawniającą do postoju na każdym płatnym miejscu postojowym strefy,
3) dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w lokalu położonym na terenie strefy w wysokości 150,00 zł za pierwszy i każdy następny pojazd przedsiębiorcy, uprawniającą do postoju na każdym płatnym miejscu postojowym strefy. Opłatę wnosi się bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu w miejscu postojowym i nie później niż po upływie 10 minut od czasu zajęcia miejsca postojowego. Dowód wniesienia opłaty w postaci wydruku z parkomatu, umieszcza się niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

Parkowanie przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty.
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2021/4611/akt.pdf

Wnioski o wydanie kart abonamentowych są do pobrania tutaj:
https://przeworsk.um.gov.pl/…/strefa-platnego…/
lub w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Przeworsku ul. Rynek 2, czynne: pn. – pt., w godz. 8:00 do 16:00, tel. 16 888 91 49.