Dzisiaj się uczysz jutro pracujesz

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk, zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.


Celem głównym Projektu jest:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Miasta Przeworsk przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?
• indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD)
• indywidualne wsparcie psychologiczne
• indywidualne pośrednictwo pracy
• szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe)
• płatny 6 miesięczny staż zawodowy
• zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Miasto Przeworsk, które spełniają poniższe kryteria:
Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:


1) osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo zwłaszcza:
-osoby w wieku 50 lat i więcej
-osoby długotrwale bezrobotne
-kobiety
-osoby z niepełnosprawnością
-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych


2) rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadający nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa


3) osoby ubogie pracujące ,osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.
Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 23.05.2022 do 03.06.2022 roku.
Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.
Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.


Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Miasta Przeworsk oraz MOPS oraz MOF Jarosław – Przeworsk. W formie papierowej i elektronicznej w Biurze projektu w Jarosławiu ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław oraz w Punkcie Rekrutacyjnym w dawnym budynku oberży przy ul. Krakowskiej w Przeworsku oraz Referacie Rozwoju Miasta UM Przeworsk, Rynek 1 (Ratusz).

Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować na email: mof@um.jaroslaw.pl oraz promocja.mof@um.jaroslaw.pl
Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 668 216 354, 735 460 201, 695 520 200

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie loga2.png

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz – pobierz.pdf

2.Deklaracja posiadania statusu na rynku pracy oraz przynależności do Grupy Docelowej – pobierz.doc

3. Oświadczenie o dochodach na 1 osobę w rodzinie – pobierz.doc

4. Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamego wsparcia z EFS RPO WP 2014-2020 – pobierz.doc

5. Oświadczenie o statusie uczestnika. Informacja SL – pobierz.doc

6. Oświadczenie osoby bezrobotnej o długości pozostawania bez pracy – pobierz.doc

7. Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej pobierz.pdf

8. Wytyczne do Wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej – pobierz.pdf

9. Zał. nr 1 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Formularz rekrutacyjny – pobierz.doc

10. Zał. nr 2 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Karta oceny rekrutacyjnej – pobierz.doc

11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz.doc