Prace na cmentarzu komunalnym przy ul. Pod Rozborzem

Po kilku latach przygotowań do powiększenia przeworskiej nekropoli obejmujących niezbędne opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykup wielu działek, decyzją Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska rozpoczyna się wieloetapowy remont cmentarza komunalnego przy ul. Pod Rozborzem.

Zgodnie z podpisaną przez burmistrza umową, na cmentarzu wykonana będzie kanalizacja sanitarna wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi, kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem, a także zamontowany zostanie wodociąg. Powstaną nowe alejki wraz z obrzeżami, natomiast istniejące zostaną wyremontowane i otrzymają nową warstwę bitumiczną wraz z obrzeżami. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” z Przeworska, a jego koszt opiewa na kwotę 269 502,15 zł.