Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Rekrutacja etap IV

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Celem głównym Projektu jest:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Miasta Przeworsk przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?
• indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD),
• indywidualne wsparcie psychologiczne,
• indywidualne pośrednictwo pracy,
• szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe),
• płatny 6 miesięczny staż zawodowy,
• zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Miasto Przeworsk, które spełniają poniższe kryteria:
Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:


1) rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną do wielkości 2 ha lub członek jej rodziny podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (KRUS), posiadająca status osoby bezrobotnej, które chcą odejść z rolnictwa,


2) osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.
Osoba uboga pracująca – to:


a) osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem
transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo
b) osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu trwa od 21.02.2022 r. do 04.03.2022 r.

Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Miasta Przeworsk. Kliknij tutaj