Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2022

Gmina Miejska Przeworsk na rok 2022 otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 921 068,00 zł na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022. Otrzymane dofinansowanie stanowi 100% całkowitej wartości planowanych działań. Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności. Planuje się objęcie wsparciem 67 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Przeworska.

Program ten zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wypełnianiu ról społecznych, oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Przeworska – posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Jeżeli chcesz wziąć udział w programie bądź chcesz zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej, zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, tel. 16-648-72-16. Więcej informacji na stronie: https://mops.przeworsk.um.gov.pl/index.php/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej/

Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.